Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΜΕΧΡΙ 30/11/2014 ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε9 2011,2012,2013, & ΜΕΧΡΙ 30/9/2014 ΤΟΥ 2014

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις." επέρχονται οι παρακάτω  φορολογικές αλλαγές.
Ειδικότερα
1α)  του άρθρου 23 του ν.3427/2005, όπως ισχύει, αναφορικά με την υποβολή, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα δήλωσης στοιχείων ακινήτων στα εξής κατά βάση σημεία: 
Ορίζεται η 16η Νοεμβρίου ενεστώτος έτους ως η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, για τα νομικά πρόσωπα που δήλωσαν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους της 1ης Ιανουαρίου 2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.
Προβλέπεται ότι, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για κληρονομιαία ακίνητα αρχίζει εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.
Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα οριζόμενα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014 (ήταν μέχρι 31 Μαΐου 2014) υποβάλλεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2014. (Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία ήταν μέχρι 30 Ιουνίου 2014).
- Οι οριζόμενες διατάξεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων, δεν εφαρμόζονται σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλονται μέχρι και την 30/11/2014 για τη διόρθωση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός αν προκύπτει φόρος προς επιστροφή,
1β) Του άρθρου 32 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων. 
2.    Ορίζεται, ως χρόνος έναρξης επιβολής των τόκων και προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση και εξ αυτού του λόγου δεν διενεργείται εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους. 
 3)Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 4 του ν.4223/2013, σχετικά με τον υπολογισμό του κύριου φόρου, ο οποίος αποτελεί μέρος του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 
4) Προστίθεται στο άρθρο 6 του ν.4223/2013 διάταξη, σύμφωνα με την οποία, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για κληρονομιαία ακίνητα αρχίζει εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς. 
5) Παρέχεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα, ειδικά για το έτος 2014, να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν στοιχεία της δήλωσης ακινήτων, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, μέχρι 30-11-2014. Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής, προκύπτει μείωση του φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) Ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, μετά την υποβολή της ανωτέρω τροποιητικής δήλωσης, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι 30-11-2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση της πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων καθορίζεται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ. 
6)  Προβλέπεται ότι, τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα αποδεικτικά ενημερότητας, που εκδόθηκαν την 6η Ιουνίου 2014, είναι ισχυρά
 Δείτε ολόκληρη την τροπολογία. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVG1RMW5JRmZ3bnc/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *