Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.678/2018-ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.4384/2016

Με την Αριθμ. Πρωτ. 678 ΕΞ 26.6.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα " Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του Ν.4384/2016 " η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο ορισμός που περιλαμβάνεται στο «Παράρτημα Α – Ορισμοί» του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), για τον «κύκλο εργασιών», έχει ως εξής: «Κύκλος εργασιών (καθαρός), είναι, η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών
στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών.
Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών».
Ακολούθως, στο Παράρτημα Δ, του νόμου: «Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις», καθώς και στα υποδείγματα των καταστάσεων αποτελεσμάτων Β.2.1 και Β.2.2 (κατά λειτουργία και κατ’ είδος, αντίστοιχα), το κονδύλι «κύκλος εργασιών (καθαρός)» συνδέεται μονοσήμαντα με τον λογαριασμό 70 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών». Στον λογαριασμό αυτόν και σε κατάλληλους υπολογαριασμούς καταχωρίζονται οι πωλήσεις εμπορευμάτων, προϊόντων, λοιπών
αποθεμάτων και οι πωλήσεις υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν και η θέση του ΕΓΛΣ (ΠΔ 1123/1980), όπου ο κύκλος εργασιών οριζόταν ως το άθροισμα των υπολοίπων των λογαριασμών 70, 71, 72 και 73.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνεταιρισμός αγοράζει απευθείας από παραγωγό, μη υπόχρεο σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, εκδίδοντας τίτλο κτήσης (τιμολόγιο αγοράς), η πώληση γίνεται για λογαριασμό του (συνεταιρισμός), οπότε τα σχετικά ποσά καταχωρίζονται στον λογαριασμό 70 «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» και συνιστούν κύκλο εργασιών.
Περαιτέρω, στην περίπτωση που ο αγροτικός συνεταιρισμός παραλαμβάνει από τα μέλη του αποθέματα προκειμένου να πωληθούν για λογαριασμό τους, κατά την πραγματοποίηση της πώλησης θα πιστώνει ενδιάμεσο λογαριασμό υποχρέωσης, με τον τίτλο πχ «Πωλήσεις για λογαριασμό παραγωγών» και εν συνεχεία, θα εκδίδει προς τον παραγωγό εκκαθάριση, με την οποία θα αποδίδει το προϊόν των πωλήσεων σε αυτόν. Ακολούθως, θα χρεώνεται ο ως άνω ενδιάμεσος, με πίστωση προσωπικού λογαριασμού του παραγωγού (υπολογαριασμού του 50), καθώς και του λογαριασμού 70.07 «Πωλήσεις υπηρεσιών», με το ποσό που αντιστοιχεί στην προμήθεια του συνεταιρισμού, το οποίο επίσης, συνιστά κύκλο εργασιών.

Συνεπώς, ο,τιδήποτε καταχωρίζεται στους υπολογαριασμούς του 70 (κατά ΕΛΠ), ή στους λογαριασμούς 70, 71, 72 και 73 (κατά ΕΓΛΣ), χαρακτηρίζεται κύκλος εργασιών και αποτελεί το κονδύλι που λαμβάνεται υπόψη, τόσο για τον προσδιορισμό των λογιστικών αποτελεσμάτων, όσο και για την κατάταξη της οντότητας σε κατηγορία μεγέθους (άρθρο 2, Ν 4308/2014).
Δείτε ολόκληρη την 678/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *