Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.617/2018-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 617ΕΞ 10.7.2018  του ΣΛΟΤ  με θέμα "Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος "  η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι.
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) δεν ορίζουν με σαφήνεια πότε ένα λογιστικό γεγονός θεωρείται έγκυρο ή μη. Ωστόσο ο Νόμος 4308/2014 ορίζει τον τρόπο τήρησης των λογιστικών αρχείων και τα αντίστοιχα τεκμήρια (στοιχεία), όπως είναι τα παραστατικά πώλησης.
Στην προκειμένη περίπτωση, της μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου, το συμβολαιογραφικό έγγραφο αντιστοιχεί σε τιμολόγιο πώλησης, υπό την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου: «Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό».
Ως προς το ερώτημά σας, η οντότητα, λόγω της νομικής της μορφής (ΑΕ), καταρχήν, θα πρέπει να τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, σχετικώς με τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς δε προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Από τα δεδομένα του ερωτήματός σας διαφαίνεται, ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει δανειοδοτήσει προσωρινά την εταιρεία (απαραίτητη η καταβολή των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου). Θα πρέπει, κατά συνέπεια, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να λάβει τις αντίστοιχες αποφάσεις αναγνώρισης της σχετικής υποχρέωσης προς αυτόν (ΚΝ 2190/1920, άρθρο 23α) 1.
Ωστόσο στο ερώτημα σας δεν διευκρινίζεται αν η υποχρέωση προς τον Διευθύνοντα Συμβούλου είναι ισάξια προς την λογιστική (αναπόσβεστη) ή την εύλογη (τρέχουσα) αξία του ακινήτου. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, επιβάλλεται, να αποφασίσει την μεταβίβαση του ακινήτου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε (τρέχουσα) εύλογη αξία. Αν η υποχρέωση προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είναι μικρότερη από την εύλογη (τρέχουσα) αξία του ακινήτου θα πρέπει να υπάρχει και καταβολή συμπληρωματικού τιμήματος. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του τελικού τιμήματος και της λογιστικής (αναπόσβεστης) αξίας του ακινήτου συνιστά αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά).
Δείτε ολόκληρη την 1005/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *