Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1147/2018- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ Ν.4549/2018 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ. & Ν. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΚΙΝΗΤΡΩΝ)

Με την Πολ. 1147/26.7.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα" Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 και των διατάξεων των άρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α'105 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4549/2018 (Α'105/14.6.2018), αναφορικά με τις απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος του ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά», τις διατάξεις του άρθρου 115 του ίδιου νόμου, αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και τις διατάξεις των άρθρων 116 και 117 του ν.4549/2018 περί φορολογικών κινήτρων:

Ι. ΑΡΘΡΟ 14 (ΠΑΡ. 1) Ν. 4549/2018

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου αυτού προβλέπεται ότι οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος που δίδονται υπέρ του «Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά» από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση ή κατά τη λειτουργία του, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιονδήποτε τρίτων με εξαίρεση τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τον φόρο δωρεάς και κληρονομίας.

ΙΙ. ΑΡΘΡΟ 115 Ν. 4549/2018

ΜΕΡΟΣ Α - Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του νόμου αυτού, τροποποιήθηκε η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.4172/2013. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί της διάταξης, επαναδιατυπώνεται η έννοια του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται τόσο με τα ερμηνευτικά σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, όσο και με την Απόφαση ΣτΕ 1445/2016.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 115 προστέθηκαν τρία νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι στα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών ή αγροτική ατομική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (μισθοί, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα) υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ του άρθρου 16, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 29. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της. Συνεπώς, φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το πραγματικό εισόδημα που προέρχεται από την περιστασιακή ή ευκαιριακή εργασία, όπως και η τυχόν προκύπτουσα προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων των προσώπων που αποκτούν τα εισοδήματα αυτά, ενώ λοιπά πραγματικά εισοδήματά τους από «κεφάλαιο» και από «υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου» φορολογούνται με τους συντελεστές που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες αυτές κατηγορίες εισοδήματος. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

3. Με την παράγραφο 3α του άρθρου 115 αντικαταστάθηκαν στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 οι λέξεις «το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όπως ισχύει» από τις λέξεις «τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία». Η τροποποίηση αυτή των διατάξεων έγινε για λόγους νομοτεχνικούς, προκειμένου να εναρμονιστούν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. με τα λογιστικά πρότυπα μετά την κατάργηση του ΚΦΑΣ.

4. Με την παράγραφο 3β του άρθρου 115 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν.4172/2013. Με τις νέες διατάξεις δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ίδιου άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

5. Με την παράγραφο 3γ του άρθρου 115 του νόμου αυτού προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 21 του ν.4172/2013, προκειμένου ως μεμονωμένη πράξη για τις ανάγκες εφαρμογής της παρ.3, να μην νοείται η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου η οποία εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 περί μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και τίτλων αντίστοιχα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18β του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα.

6. Με την παράγραφο 7 του άρθρου 115 τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του ν. 4172/2013, με μια προσθήκη στην περίπτωση β', έτσι ώστε να υπάγονται πλέον στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, εκτός από τις αγορές χρεογράφων, οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν, καθώς τα προϊόντα αυτά προσιδιάζουν στην αγορά και επένδυση χρεογράφων, τα οποία ήδη αποτελούν τεκμήριο.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

7. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 115 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν.4172/2013. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαλλάσσεται από τον φόρο.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

8. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 115 τροποποιήθηκε το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 και προστέθηκε στην παράγραφο 4 ένα νέο εδάφιο, με το οποίο ορίζεται ότι ως τιμή κτήσης για τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Συνεπώς, για μεταβιβάσεις τίτλων που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών και μετά, παύουν να ισχύουν οι οδηγίες της Διοίκησης σύμφωνα με τις οποίες στην περίπτωση που οι μεταβιβαζόμενοι τίτλοι είχαν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβανόταν μόνο ο φόρος που καταβλήθηκε (ΠΟΛ.1032/26.1.2015).
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

9. Με την παράγραφο 10 του άρθρου 115 προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται πέραν του φόρου εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 18α του ίδιου άρθρου από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα.

10. Με την παράγραφο 11 του άρθρου 115 του νόμου αυτού προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και στις καθαρές αμοιβές από μισθωτή εργασία που καταβάλλονται σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985. Οι ξεναγοί που υπάγονται στις τελευταίες αυτές διατάξεις είναι αυτοί που έχουν την προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού και συμβάλλονται με τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία, με μέλη της ένωσης εφοπλιστών επιβατηγών πλοίων και με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού άμεσα ή με τα παραρτήματα - πρακτορεία τους στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση τουριστικών προγραμμάτων, που εκείνα οργανώνουν, οι οποίοι συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τους εργοδότες τους και υπάγονται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας. Με την παρακράτηση αυτή δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των αμοιβών των εν λόγω ξεναγών και ημερομισθίων. Επίσης, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δεν μειώνεται κατά ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 131 του κοινοποιούμενου νόμου, από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 14.6.2018.

11. Με την παράγραφο 15α του άρθρου 115 του νόμου τροποποιήθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013 και αντικαθίστανται οι λέξεις «με τα άρθρα 31 και 32» με τις λέξεις «με το άρθρο 32» για νομοτεχνικούς λόγους, καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) περί άμεσου προσδιορισμού του φόρου δεν έχουν εφαρμογή στα φυσικά πρόσωπα.

12. Με την παράγραφο 15β του άρθρου 115 του νόμου αυτού προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 67 του ν.4172/2013. Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζεται η καταβολή των δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Με τις νέες διατάξεις οι ως άνω φορολογούμενοι οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ακόμα και μετά την τυχόν παράταση της προθεσμίας αυτής, καταβάλλουν τον φόρο εισοδήματος σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου κάθε έτους. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή αν οποιοσδήποτε εκ των δύο συζύγων της κοινής δήλωσης συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Επίσης, οι δύο (2) δόσεις καταβολής του φόρου εφαρμόζονται και όταν τα πρόσωπα αυτά δεν κάνουν χρήση της 15ήμερης παράτασης στην υποβολή της δήλωσης που ισχύει ειδικά για τα πρόσωπα αυτά.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 131 του κοινοποιούμενου νόμου, από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 14.6.2018 και μετά και επομένως, η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2017.

13. Με την παράγραφο 17 του άρθρου 115 τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013, έτσι ώστε η προκαταβολή στα φυσικά πρόσωπα να μειώνεται στο μισό όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι όταν υποβάλλεται δήλωση για πρώτη φορά.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 18α του ίδιου άρθρου, από το φορολογικό έτος 2018 και επόμενα. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1147/2018.Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *