Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1139/2018-ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑ Ν.Π.ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 50.000€


Με την Πολ.1139/24.7.2018 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3011/25.7.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1008/2011 (Β΄ 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000  " ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 1. Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1008/19.1.2011 (Β΄ 136) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ως
ακολούθως:
Στην παράγραφο 2 της ΠΟΛ.1008/19.1.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση, για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 η παραπάνω υποχρέωση υφίσταται, όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και τηρούν απλογραφικά λογιστικά αρχεία».

2. Η παρούσα ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                                                                                             Η Υφυπουργός Οικονομικών
                                                                                         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *