Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΠΟΛ.1123/2018-ΑΠΟΔΟΣΗ Α.Φ.Μ. ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ Η ΜΗ

Με την  Πολ.1123/28.6.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  2864/18.7.2018  τεύχος  Β-' με θέμα "Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, με οίκοθεν ενέργειες, για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).)   "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
 1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει φορολογούμενος, οίκοθεν, εφόσον έχει στη διάθεση της, κατ΄ ελάχιστον:
α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, ημερομηνία γέννησης, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του. Κατ' εξαίρεση, εάν η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης αλλοδαπού προσώπου δεν είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο απόδοσης του Α.Φ.Μ., απαιτείται η χώρα υπηκοότητας του και
β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την επωνυμία και την έδρα του.
Η αρμοδιότητα για την απόδοση Α.Φ.Μ. στα ως άνω πρόσωπα μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και η σχετική βεβαίωση «Με εντολή Διοικητή» υπογράφεται από τον ίδιο υπάλληλο. Για τις ανάγκες της παρούσας, η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Α.Φ.Μ., του οποίου το πρώτο αριθμητικό ψηφίο αρχίζει από 5.

2. Η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει Α.Φ.Μ. με τη διαδικασία της παρούσας:
α) για να βεβαιώσει ή και να εισπράξει απαιτήσεις κατά φορολογούμενου ή προσώπου που δεν τυγχάνει φορολογούμενος κατά τη διαδικασία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.-ν. 4174/2013, Α΄ 170) ή του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
β) στο πλαίσιο διαχείρισης του συστήματος Μ.Ο.S.S., ως εξής:
i) για τη βεβαίωση και είσπραξη απαιτήσεων από μη εγκατεστημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. και τους υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι σε ανάλογο των άρθρων 47β, 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους.
ii) για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μη εγκατεστημένους υποκείμενους στο φόρο, δηλ. σε μη εγκατεστημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 47β του Κώδικα Φ.Π.Α. και εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. Α του άρθρου 9 της απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1156/16.7.2015 (Β΄ 1672), καθώς και σε υποκείμενους στο φόρο που είναι εγγεγραμμένοι σε ανάλογο των άρθρων 47β, 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους και εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. Β του άρθρου 9 της ίδιας απόφασης.

3. Για την απόδοση Α.Φ.Μ. ακολουθείται, κατά περίπτωση, η ακόλουθη διαδικασία: .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ   1123/201/.Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *