Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΔΕΑΦ Β'1071298 ΕΞ 2016-ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΕ ΑΛΛΑΔΑΠΑ

Με την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β'1071298 ΕΞ 6.5.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με το φορολογικό έτος ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου, ότι υφίστανται περιπτώσεις ημεδαπών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που ανήκουν κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και επιθυμούν να χρησιμοποιούν το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου / νομικής οντότητας, το οποίο για ορισμένες ημέρες ξεπερνάει τους δώδεκα μήνες, με την παρούσα διευκρινίζεται, σε συμπλήρωση των όσων έχουν γίνει δεκτά με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1028303 ΕΞ 2016/23.02.2016 έγγραφό μας και των όσων έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1223/8.10.2015 εγκύκλιο για το θέμα αυτό, ότι τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να
χρησιμοποιούν ως φορολογικό έτος αυτό του αλλοδαπού νομικού προσώπου / νομικής οντότητας και σε περίπτωση που ξεπερνάει τους δώδεκα μήνες μέχρι και το ανώτατο όριο των 15 ημερών, καθόσον χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 15 ημέρες λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β'1071298 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb1FtdW9DcWhIVXc/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *