Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

Στην Βουλή κατατέθηκε τα μεσάνυχτα το πολυνομοσχέδιο με την αύξηση των έμμεσων φόρων  και την σύσταση της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων εσόδων κ.λ.π. με θέμα "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις."
Το πολυνομοσχέδιο αποτελείται από 285 σελίδες και περιλαμβάνει 233 άρθρα.
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες  φορολογικές ρυθμίσεις που επέρχονται  με το πολυνομοσχέδιο απαριθμούνται κατωτέρω.
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ.Δ.Ε.), ως διάδοχος φορέας της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων. 
Επίσης ορίζεται ο σκοπός σύστασης της Αρχής και οι αρμοδιότητές της κ.λ.π 
(άρθρα 1- 43) 
2. Αυξάνεται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, η αγοραία αξία της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο στο 80% (από 30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη.  
3. Η προβλεπόμενη μείωση φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 
4. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων (από 10% σε 15%) εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1-1-2017 και μετά.
(άρθρο 44) .
5. Προβλέπεται ότι, ο οφειλόμενος από τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου φόρος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές.
Αντίστοιχη διάταξη για τον ελάχιστο οφειλόμενο φόρο τίθεται και για τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, για τις οποίες επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων ημεδαπής. 
6. Επίσης, ο φόρος επί των κερδών των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ ως προς τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ο ελάχιστος οφειλόμενος φόρος κυμαίνεται από 0,025% έως 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού τους, ανάλογα με την κατηγορία αυτών. 
Τα ανωτέρω ισχύουν από 1-1-2016.
(άρθρα 45-49) 
 7. Τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. ήτοι:
α. Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων.
β. Αυξάνονται επίσης οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
γ. Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά αυξάνεται ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5 %ο στο 5,5 %ο, ενώ για τα οριζόμενα νπδδ και νπιδ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία αυξάνεται ο ίδιος συντελεστής από 2,5 %ο στο 3,5 %ο.
Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας παύουν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 %ο.
 δ. Οι κατά τα ανωτέρω νέοι συντελεστές ισχύουν από 1.1.2016.
 ε. Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31-12- 2014 μέχρι και την 29-7-2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά περίπτωση.                                                  
(άρθρα 50-51) 
8. Από 1-6-2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από το 23% στο 24%.
9. Ορίζονται τα νησιά (δεύτερη ομάδα) για τα οποία η μείωση των συντελεστών καταργείται από 1-6-2016 (Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος).
 (άρθρο 52) 
10. Επιβάλλεται, από 1-1-2018, φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα. Το ποσό του φόρου ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας ορίζεται στο ποσό των 0,50 € για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων, 1,5 € για ξενοδοχεία 3 αστέρων, στο ποσό των 3,00 € για ξενοδοχεία 4 αστέρων, στο ποσό των 4,00 € για ξενοδοχεία 5 αστέρων, στο ποσό του 0,25 € για δωμάτια - διαμερίσματα 1-2 κλειδιών, 0,50 € για δωμάτια - διαμερίσματα 3 κλειδιών και στο ποσό του 1,00 € για δωμάτια - διαμερίσματα 4 κλειδιών.
(άρθρο 53) 
11.  Επιβάλλονται, από: α. 1-6-2016 τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση ύψους 10% και
β. από 1-7-2017 τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5%. Τα τέλη αυτά υπολογίζονται επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους υπέρ της επιχείρησης προ του ΦΠΑ. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα εν λόγω τέλη.
 (άρθρα 54 - 55) 
12. Αυξάνεται, από 1-1-2016,
α. η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα τυχερά παίγνια από το 30% (επί του μικτού κέρδους από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας) κλιμακωτά έως το 35%. Ειδικότερα παραμένει στο 30% για μικτό κέρδος ποσού μέχρι 100 εκατ. ευρώ, ενώ αυξάνεται στο 32,5% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ και μέχρι 200 εκατ. ευρώ και στο 35% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν (αντί για κάθε τρίμηνο που ισχύει σήμερα).
β. Καταργείται ο φόρος (3%) επί του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου.
(άρθρα 56-57) 
13. Με τις ρυθμίσεις του ανωτέρω Κεφαλαίου τροποποιούνται - συμπληρώνονται - καταργούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).
α. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ως ακολούθως:
Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092, με συντελεστή δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ιιιΐ) προϊόντος.
Στον καβουρδισμένο καφέ με συντελεστή τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
Στον μη καβουρντισμένο καφέ  με συντελεστή δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους
Στον στιγμιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΧ 2101 1292 και 2101 12 98, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
β. Τα εν λόγω προϊόντα δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α.
γ. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγμή, ο αναλογών Φ.Π.Α.
δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.
ε. Ορίζεται η 1 -1 -2017 ως χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών.
(άρθρο 58) 
14.Ορίζονται νέοι συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι κυμαίνονται από 4% έως 32%, ανάλογα με τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων και καταργείται το κριτήριο του κυλινδρισμού.
Οι ως άνω συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (002).
Υπόκεινται εφεξής και τα υβριδικά αυτοκίνητα σε τέλος ταξινόμησης περιοριζόμενο στο 50% του προβλεπόμενου. (Σήμερα τα οχήματα αυτά δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης).

Επανακαθορίζονται τα είδη στα οποία επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας.
 Ορίζεται ως χρόνος ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων η 1-6-2016 και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό από την ημερομηνία αυτή και μετά.  (άρθρο 59) 
15. Αυξάνεται:
σε 26% από 20% που είναι σήμερα ο συντελεστής του αναλογικού φόρου των τσιγάρων, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα),
σε 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους από 156,70 που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στο λεπτοκομμένο καπνό για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων.
β.αα) Καταργούνται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. για την αιθυλική αλκοόλη στην περιοχή Δωδεκανήσου,
ββ) Αυξάνεται:

ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη μπύρα σε 5 ευρώ ανά βαθμό ΡΕΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 2,60 ευρώ που είναι σήμερα και
σε 2,5 ευρώ ανά βαθμό ΡΕΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 1,30 ευρώ που είναι σήμερα, ο μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ε.Φ.Κ., έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, που επιβάλλεται στην μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
γ. Αυξάνονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. ορισμένων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 73, του ν.2960/2001. Ειδικότερα, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ.: της βενζίνης των περιπτώσεων β' και γ' , από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης  κινητήρων, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
του φωτιστικού πετρελαίου κινητήρων, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
των υγραερίων (ΕΡΟ) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, από 330 σε 430 ανά 1000 χιλιόγραμμα, και
του βιοντήζελ της περίπτωσης κστ', από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
δ. Αυξάνεται από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, ε. Καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.
(άρθρο 60) 
 16 . Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ. το φυσικό αέριο των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει από 1-6-2016.
β. Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη), του άρθρου 73, του ν.2960/2001.
Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις ισχύουν από 1-1 -2017.
(άρθρο 61 ) 
17.Δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία του ν.43 54/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, κ.λπ.         
  (άρθρο 62) 
Κατεβάστε το πολυνομοσχέδιο.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX3V3dVFXQVZJcGM/view?usp=sharing
Κατεβάσετε την αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTXFPOG1KWEp0QWc/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *