Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.4002018-ΕΡΩΤΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 400 ΕΞ 22.5.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  "Ερώτημα Φαρμακευτικής " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η απάντηση στο ερώτημα θα επικεντρωθεί στον λογιστικό χειρισμό των γεγονότων καθώς η φορολογική αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων που αναφέρεστε δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ, αλλά του Υπουργείου Οικονομικών. Το αυτό ισχύει και για ζητήματα ΦΠΑ/ VIES όπου αρμόδια να σας δώσει διευκρινίσεις είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, του Υπουργείου Οικονομικών.
Επομένως, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή σας και προκειμένου περί της εκδόσεως τιμολογίου εσόδου για τα έξοδα που θα επιβαρύνουν τους συνεργάτες σας καθώς και την λογιστική απεικόνιση των εσόδων αυτών, αφαιρετικά των άυλων παγίων, για την έρευνα και ανάπτυξη ως απομείωση, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Δεν είναι ορθό να τηρείται λογαριασμός έρευνας και ανάπτυξης (R&D), ως άυλο περιουσιακό στοιχείο καθώς τα ποσά της έρευνας ενός προϊόντος αποτελούν έξοδο που επιβαρύνει τα αποτελέσματα. Προκειμένου όμως για τις δαπάνες ανάπτυξης, αυτές δύνανται να καταχωρισθούν ως άυλο περιουσιακό στοιχείο (Ομάδα 1), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 18 του Ν.4308/2014 και συγκεκριμένα αν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου όπως αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 εδ. δ σύμφωνα με το οποίο: «Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο, όταν και μόνον όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
δ1) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.
δ2) Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
δ3) Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους».

Μια εταιρεία εξετάζει την απομείωση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου εφόσον υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 18 παράγραφος 3:
«β.2) Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν:
(i) η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του,
(ii) (ii) δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της οντότητας,
(iii) (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και
(iv) (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου».

Εκτιμούμε ότι μεταξύ της εταιρείας σας και των συνεργατών, οι οποίοι συμμετέχουν στο κόστος ανάπτυξης και στα έσοδα από την εκμετάλλευση του φαρμάκου θα υπάρχει κάποια σύμβαση με την αναλογία συμμετοχής κάθε μέρους.
Όταν πραγματοποιούνται τα έξοδα ανάπτυξης θα πρέπει η αναλογία της εταιρείας σας να καταχωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο και η αναλογία των τρίτων στα αποτελέσματα ως έξοδο. Όταν τιμολογείτε τους συνεργάτες με την αναλογία τους στα έξοδα, το σχετικό τιμολόγιο πρέπει να καταχωρίζεται στα αποτελέσματα ως έσοδο.

Στην περίπτωση που έχετε καταχωρίσει το σύνολο του κόστους ανάπτυξης στη χρέωση του άυλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει με διορθωτικές εγγραφές να μεταφέρετε την αναλογία των συνεργατών σας στα αποτελέσματα. Η έννοια της απομείωσης, όπως ορίζεται ανωτέρω, δεν συνάδει με την περίπτωση του ερωτήματός σας.
 Δείτε ολόκληρη την Γνωμ.400/2018Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *