Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΠΟΛ.1094/2018 -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ & ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με την  Πολ.1094/21.5.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1891/24.5.2018 τεύχος  Β-'  με θέμα" Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  
Ειδικότερα
 1.Δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α΄ 164), σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, το τμήμα Γ΄ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ' ανάθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης, της κυρωθείσας Συμφωνίας (Διακυβερνητική Συμφωνία ή ΔΚΣ) μαζί με τα παραρτήματά της και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ), με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις επόμενες παραγράφους. Ειδικά για την εφαρμογή των Παραγράφων 4 και 5 της ΣΑΑ, η ως άνω υπηρεσία ενεργεί μόνο ως λαμβάνουσα και αποστέλλουσα αρχή για τις γνωστοποιήσεις /ενημερώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4.3.2.1, 4.3.2.2. και 5.3. της ΣΑΑ σχετικά με τα θέματα σημαντικής μη συμμόρφωσης και πραγματικής ή δυνητικής παραβίασης των μέτρων προστασίας της εμπιστευτικότητας και των δικλείδων ασφαλείας.
 2. Δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017, σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται το τμήμα ΣΤ΄ Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών και Υποδοχής Στοιχείων της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, το οποίο ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ' ανάθεση για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών της ΔΚΣ και της ΣΑΑ, και ιδίως για την εφαρμογή της Παραγράφου 3 της ΣΑΑ. Ειδικά για την εφαρμογή της Παραγράφου 4 της ΣΑΑ, η ως άνω υπηρεσία:
 α. ενεργεί ως λαμβάνουσα ή αποστέλλουσα αρχή για τις γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις/εκ νέου διαβιβάσεις των πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής των περιπτώσεων που προβλέπονται στις Παραγράφους 4.2.2.1 και 4.3.1. της ΣΑΑ σχετικά με τα διαχειριστικά ή άλλα μικρά σφάλματα, και
 β. διαχειρίζεται ή/και επιλύει τα διαχειριστικά ή άλλα μικρά σφάλματα σχετικά με τις αποστελλόμενες αναφορές.
 3. Δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017, σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013, ως «Τμήμα Διασύνδεσης» ορίζεται η Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, για την παρακολούθηση της διενέργειας των ελέγχων τήρησης των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και των αποτελεσμάτων αυτών, ενημερώνοντας αμελλητί την υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.  ..................
 Δείτε ολόκληρη την ΠΟΛ.1094/2018.Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *