Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΠΟΛ 1084/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1137/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ


Με την Πολ.1084/10.5.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  - ΦΕΚ 1690/15.5.2018 - με θέμα "Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1137/2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. 
Ειδικότερα
 1. Τροποποιούμε το άρθρο 1 της αριθμ. ΠΟΛ.1137/2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, ως ακολούθως:
 α. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 διαγράφεται και το άρθρο 1 αναριθμείται ως παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου.
β. Προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:
 «2. Για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά το έτος 2018, αναφορικά με πληροφορίες του έτους 2017, ως Δηλωτέες Δικαιοδοσίες έναντι της Ελλάδας, κατά την έννοια του ορισμού του άρθρου τρίτου, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Δ', παρ. 4 του ν. 4428/2016, λογίζονται όλες οι Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 και προστίθενται οι ακόλουθες...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1084/2018. Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *