Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.2427//2018-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2427 ΕΞ 27.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Μελέτες Πυρασφάλειας & Έκδοση Πιστοποιητικών " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 «Άυλα στοιχεία», ως άυλο περιουσιακό στοιχείο ορίζεται: «ένα αναγνωρίσιμο μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς φυσική υπόσταση». Παρεμφερής ορισμός υπάρχει και στο άρθρο 18 του Ν. 4308/2014, για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βλέπε στο Παράρτημα του νόμου: «Ορισμοί»).
 Στην απάντησή μας επικεντρωθήκαμε στο αν η δαπάνη που αφορά στην σύνταξη «Μελετών Πυροπροστασίας-Πυρασφάλειας» καθώς και στην έκδοση των αντίστοιχων «πιστοποιητικών», εμπίπτει στην έννοια του άυλου περιουσιακού στοιχείου, ή στην έννοια της δαπάνης βελτίωσης του παγίου, ή στην έννοια της δαπάνης ανάπτυξης.
Από τις πληροφορίες του ερωτήματος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δαπάνη της ως άνω μελέτης που αναφέρετε στο ερώτημά σας, αποτελεί μία υποχρέωση της εταιρείας που επαναλαμβάνεται κάθε πέντε έτη. Ωστόσο, από την δαπάνη αυτή δεν φαίνεται να υπάρχουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη για την εταιρεία, ούτε να αυξάνεται η επίδοση κάποιου παγίου, δεδομένου ότι έχει, κατά την γνώμη μας, καθαρά προληπτικό και όχι βελτιωτικό ή αναπτυξιακό χαρακτήρα. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά και τον παραπάνω ορισμό του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38, η δαπάνη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως άυλο πάγιο περιουσιακό στοιχείο.
 Επομένως, η εν λόγω δαπάνη θα πρέπει να επιβαρύνει τα αποτελέσματα, ως λειτουργικό έξοδο.
 Η παρακολούθηση σε συγκεκριμένο λογαριασμό δαπανών αποτελεί επιλογή της επιχείρησης.
  Δείτε ολόκληρη την 2427/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *