Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1038/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Με  την  Πολ.1038/28.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 916/15.3.2018  τεύχος  Β-' με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1070650/4752/0014/ΠΟΛ.1196/ 20.5.1993, περί απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ "  ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
                                       αποφασίζουμε           

                                        Άρθρο μόνον
 Τροποποιούμε την αριθμ.  1070650/4752/0014/ ΠΟΛ.1196/20.5.1993 (ΦΕΚ 408 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί «Απαλλαγής από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:
 1. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 «γ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που ενεργούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα, προς άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας που συμμετέχει στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) και προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) και το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύουν, τα οποία υπηρετούν σε άλλο κράτος-μέλος της Κοινότητας, εκτός από το ίδιο το κράτος-μέλος προορισμού των αγαθών και υπηρεσιών.
δ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που ενεργούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα, προς τρίτη μη Κοινοτική χώρα που συμμετέχει στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο (ΝΑΤΟ) και προορίζονται για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) και προς το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύουν, τα οποία υπηρετούν σε τρίτη μη Κοινοτική χώρα, εκτός από το ίδιο το κράτος μέλος προορισμού των αγαθών και υπηρεσιών.».
 H απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                          Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018
                                                     Ο Διοικητής
                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *