Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.2522/2018-ΛΗΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2522  ΕΞ 13.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα "Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος, το «INVOICE» που εκδίδεται από τον Διεθνή Οργανισμό (Αυστρία), προς τον πελάτη σας, έχει ως σκοπό την έγκριση (υπό μία έννοια) των συγκεκριμένων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από τον δεύτερο, στο πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας.
Στο ερώτημά σας, δεν διευκρινίζετε, στο όνομα τίνος εκ των συμβαλλομένων έχουν εκδοθεί τα σχετικά παραστατικά των εξόδων. Η απάντησή μας στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα παραστατικά έχουν εκδοθεί στο όνομα του ξένου οίκου. Από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει, ότι ο πελάτης σας έχει αποστείλει τα παραστατικά των εξόδων στον Διεθνή Οργανισμό, ο οποίος εν συνεχεία τιμολογεί με το ισόποσο, εκδίδοντας το παραπάνω INVOICE. Ο πελάτης σας καταχωρίζει το INVOICE, ως έξοδο, στα δικά του απλογραφικά βιβλία (παρ. 12, άρθρο 4, Ν 4308/2014), τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 4308/2014, ως προς την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος.
Ωστόσο, η καταχώριση του INVOICE στα βιβλία του πελάτη σας, δημιουργεί υποχρέωση προς τον ξένο οίκο, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον τίτλο του ληφθέντος INVOICE: «τιμολόγιο αποζημίωσης». Αυτό σημαίνει ότι το INVOICE του ξένου οίκου, όχι μόνο δεν εξοφλεί τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες του πελάτη σας, αλλά σχηματίζει απαίτηση του ξένου οίκου προς αυτόν. Η σωστή κίνηση θα ήταν να γίνει έμβασμα του ποσού των εξόδων από τον ξένο οίκο προς τον πελάτη σας, με βάση τα παραστατικά των εξόδων που απεστάλησαν.
Συνεπώς, υπό το πρίσμα των πραγματικών περιστατικών, στο τιμολόγιο που θα εκδώσει ο πελάτης σας προς τον ξένο οίκο βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας, θα πρέπει να περιληφθούν και τα σχετικά ποσά των εξόδων που πραγματοποίησε ο πελάτης σας.
Στο απλογραφικό σύστημα η καταχώριση του INVOICE του οίκου του εξωτερικού θα καταχωριστεί ως έξοδο και το τιμολόγιο που εκδόθηκε από τον πελάτη σας, ως ισόποσο έσοδο (άρθρο 8 του Ν 4308/2014, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 3).
Για ζητήματα ΦΠΑ/ VIES, αρμόδια να σας δώσει διευκρινίσεις είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, του Υπουργείου Οικονομικών.
Πάντως, ως προς το πληροφοριακό σύστημα VIES, για το INVOICE του Διεθνούς Οργανισμού (που επισυνάπτετε στο ερώτημά σας), θα υποβληθεί ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών της περιόδου που αφορά, ενώ για τα τιμολόγια που εκδίδονται προς τον Διεθνή Οργανισμό, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει συνεργασίας, θα υποβληθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, ομοίως για την περίοδο που αφορά.
  Δείτε ολόκληρη την25 22/2018 Γνωμ του ΣΛΟΤ Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *