Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΠΟΛ.1046/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ


Με  την  Πολ. 1046/9.3.2018    της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  986/20.3.2018 τεύχος Β)'  με θέμα "  Tροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την
επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει  " ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
                                                αποφασίζουμε
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβασή του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά εργασίμων ημερών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
                                          Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018
                                                   Η Υφυπουργός
                                            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *