Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

Ν.4321/2015-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε χθες (μια ημέρα μετά την ψήφιση του στην Βουλή) στο ΦΕΚ 32/21.3.2015 ο Νόμος 4321/21.3.2015 με θέμα "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας."
Ειδικότερα, 
Οι 14 κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με το νόμο αυτό επισημαίνονται παρακάτω.
  1) Όλα τα χρέη των πολιτών προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως την 1η Μαρτίου του 2015 θα μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση.   Η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων με μείωση των προσαυξήσεων από 30 έως 90% λήγει στις 26 Μαΐου 2015 . (άρθρα 1-17)  
2) Το νομοσχέδιο προβλέπει και τη ρύθμιση για τις όφειλες προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, πλην του ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 2 Μαρτίου του 2015. 
Προϋπόθεση για την υπαγωγήστην ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1.3.2015 και εφεξής. Η προθεσμία για ένταξη στη ρύθμιση για χρέη στα ασφαλιστικά Ταμεία λήγει στις 30 Απριλίου 2015. (άρθρο 28)
 3) Ο νόμος  δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ να επιλέγουν χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγόρια από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά και να παραμείνουν σε αυτήν το τέλος του 2016.(άρθρο 29)
 4) Προβλέπεται ότι τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) καταργούνται. Η κατάργηση των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει οφειλές που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τη δημοσίευση του παρόντος. (άρθρο 19)
5) Αυξάνεται από 5000€ σε 50.000€ το κατώτερο ποσό ληξιπρόθεσμης οφειλής (συμπεριλαμβανομένων τόκων-προσαυξήσεων κ.λ.π) άνω του οποίου ασκείται ποινική δίωξη από 1 έως 3 έτη.(άρθρο 20)
 6) Προβλέπονται αυστηρές ρυθμίσεις για όσες επιχειρήσεις συναλλάσσονται με μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 65 του Ν. 4172/2013).
Όποια ελληνική επιχείρηση εμφανίζει στα βιβλία της ποσά δαπανών τα οποία καταβλήθηκαν σε αυτά τα κράτη ή σε άλλη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση που δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις περί φακέλου τεκμηρίωσης, θα υποχρεώνεται να πληρώσει φόρο 26% επί των δαπανών αυτών (ως προκαταβολή) και μόνο εφόσον αποδείξει εντός τριμήνου(από δωδεκαμήνου που αρχικώς προεβλέπετο) ότι πρόκειται περί πραγματικής συναλλαγής, θα δικαιούται να πάρει πίσω τον καταβληθέντα φόρο.
(άρθρο 21§1)

 7) Φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών-συνταξιούχων η διαφορά που προκύπτει μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος όταν δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία.(άρθρο 21§2)
8)  Προβλέπεται η κατάργηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (3000€ για άγαμο  ή 5000€ για έγγαμο) σε περίπτωση απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους και ακίνητα.(άρθρο 21§3)
 9) Προβλέπεται ότι ο χρόνος (το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έβδομου μήνα του επόμενου φορολογικού έτους) κατά τον οποίον εκπίπτει ή αποδίδεται ο φόρος που προκύπτει από τον διακανονισμό του δικαιώματος έκπτωσης που έχει διενεργηθεί σε μία διαχειριστή περίοδο. Ο διακανονισμός περιλαμβανόταν στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, η οποία καταργήθηκε με το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8-8-2014) χωρίς να υπάρχει έως σήμερα αντίστοιχη νομοθετική πρόβλεψη για τον ορισμό του χρόνου που προκύπτει η υποχρέωση αυτή.(άρθρο 22§1)
10) Προβλέπεται ότι : α) καταργείται η εξάμηνη φορολογική περίοδος και η δήλωση απόδοσης φόρου για τους υπόχρεους σε κατ' αποκοπή καταβολή, ορίζεται ως έκτακτη,
11) Καταργείται η ετήσια φορολογική περίοδος για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων
  (άρθρο 22§2)
 12) Επανέρχεται και μάλιστα αναδρομικά το καθεστώς που ίσχυε έως 31.12.2013 για τις εκθέσεις του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να μην αποτελούν μετά από μήνες ενδελεχούς ελέγχου, απλά δελτία πληροφοριών προς τις ΔΟΥ, αλλά να παράγουν άμεσα όλα τα έννομα αποτελέσματα που επιτρέπουν τον καταλογισμό φόρων και προστίμων{άρθρο 25)
13) Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές μέχρι της 31/12/2013 για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία στην επιτροπή του άρθρου 71 του ν. 2238/1994(άρθρο 26)
 14) Θεσπίζεται ρητά η αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.(άρθρο 31 )
        Κατεβάστε τον νόμο 4321/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peGZFZ2ZWZk9NdWc/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *