Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ

Με το άρθρο 185 του Ν. 4261/05-05-2014 προστέθηκε στον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) νέο άρθρο 39β΄ με τίτλο Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, και ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.
Ειδικότερα:
Το ειδικό αυτό καθεστώς είναι προαιρετικό, παρέχεται η δυνατότητα στα υποκείμενα στο φόρο των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχουν υπερβεί τις 500.000 ευρώ, να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος καταβολής κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.
Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:
 ·      Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις.
·      Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά τον χρόνο πληρωμής του τιμήματος που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια φορολογική αρχή, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν από τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση των υποκείμενων στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, άρθρο 226.7α΄ Οδηγίας 2006/112/ΕΚ», ώστε να είναι γνωστό στον αντισυμβαλλόμενό τους ότι μπορεί να εκπέσει το Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο της πληρωμής, όπως επίσης οι υποχρεώσεις τους να τηρούν λογιστικά αρχεία με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της αντιπαροχής για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές. Περαιτέρω, οι υποκείμενοι στο φόρο που λαμβάνουν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, από υποκείμενους του ειδικού καθεστώτος, υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά τους αρχεία με τρόπο που να διαπιστώνονται οι πληρωμές που πραγματοποιούν για τις εν λόγω πράξεις και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω πληρωμές.

Επίσης, παρατίθενται οι πράξεις οι οποίες δεν υπάγονται στο ως άνω ειδικό καθεστώς (παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, τις εισαγωγές αγαθών, τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, τις λιανικές πωλήσεις κ.λπ.).

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις που προβλέπονται από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ούτε η ερμηνευτική εγκύκλιος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *