Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ "ΚΛΕΙΣΤΩΝ" ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Το φάκελο «κλειστά επαγγέλματα» ανοίγει πάλι η κυβέρνηση, με στόχο την προώθηση συμπληρωματικών νομοθετικών παρεμβάσεων και νέο γύρο ανοίγματος επαγγελμάτων, έως τα τέλη του φετινού έτους.
Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη συστάθηκε διυπουργική ομάδα εργασίας, σαράντα μελών, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν τα όσα έχουν γίνει έως σήμερα στο «μέτωπο» των κλειστών επαγγελμάτων και στην απελευθέρωση αγορών και υπηρεσιών, να καταγράψουν τις ελλείψεις και τους υφιστάμενους περιορισμούς, προτείνοντας παρεμβάσεις σε τομείς που κρίνεται πως υπάρχει περιθώριο περαιτέρω αλλαγών, εάν αυτό τελικά κριθεί απαραίτητο.
Η συγκεκριμένη 40μελής ομάδα, με στελέχη από δεκαεπτά υπουργεία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους έως τις 28 Νοεμβρίου και να έχουν παραδώσει στο υπουργείο Οικονομικών το σχετικό πόρισμα. Ειδικότερα, η διυπουργική ομάδα εργασίας για τα κλειστά επαγγέλματα, στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας θα αναλάβει, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Τη σύνταξη πλήρους επικαιροποιημένου καταλόγου όλων των επαγγελμάτων, οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας κάθε υπουργείου, Γενικής Γραμματείας, καθώς και την καταγραφή της κείμενης νομοθεσίας.
Την καταγραφή και αξιολόγηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προϋποθέσεων για την έναρξη και άσκηση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, οικονομικών δραστηριοτήτων, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων.
Την υποβολή προτάσεων σχετικά με τις νομοθετικές ή διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρση των δυσανάλογων περιορισμών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Η Επιτροπή θα μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της εμπειρογνώμονες σε θέματα λειτουργίας των επαγγελμάτων και των σχετικών αγορών, για πληροφορίες, προτάσεις, διευκρινίσεις, καθώς και υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα αρμοδιοτήτων τους.
Ανάλογα με τις ανάγκες του έργου θα μπορεί να επιμερίζεται σε υποομάδες, οι δε εκπρόσωποι των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών θα συμμετέχουν στις ομάδες.
πηγή.ημερήσια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *