Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κατατέθηκε χθές στην Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα " Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων "
Ειδικότερα, 
1. Προσδιορίζονται σε σχέση με το ανωτέρω σχέδιο νόμου:
α. ο σκοπός καθώς και οι όροι που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του, στους οποίους περιλαμβάνονται οι όροι «οφειλές προς το Δημόσιο» και «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» (Φ.Κ.Α.) που εννοούνται ως οι βεβαιωμένες, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, οφειλές προς τα ανωτέρω, με τις προσαυξήσεις ή τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον μηχανισμό.
β. το πεδίο εφαρμογής του αναφορικά με τα πρόσωπα που δικαιούνται να υπαχθούν στον μηχανισμό καθώς και τις προς ρύθμιση οφειλές, με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις.
γ. τα κριτήρια επιλεξιμότητας οφειλέτη για την υπαγωγή του στον μηχανισμό.
2  α. Καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής οφειλετών στον μηχανισμό μέσω υποβολής, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, αίτησης ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), από την οποία διορίζεται συντονιστής της διαδικασίας από το μητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 
β. Προβλέπεται ότι:  οι συνοφειλέτες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά την ανωτέρω αίτηση κατά τα ειδικώς οριζόμενα, εκτός εάν συνοφειλέτης είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.), το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημοσίου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους, οπότε η διαδικασία προχωρά ως εάν η αίτηση έχει συνυποβληθεί,
- το Ε.Δ., οι Φ.Κ.Α. ή άλλο ν.π.δ.δ. περιλαμβανομένων των ο.τ.α. ή χρηματοδοτικών φορέων μπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών κατά τα ειδικώς οριζόμενα.
γ. Προσδιορίζονται το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν υποχρεωτικά την αίτηση, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό και νέων δικαιολογητικών ως
υποχρεωτικών ή την τροποποίηση υφιστάμενων από τους συναρμόδιους Υπουργούς
 Δείτε το σχέδιο νόμου.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSHlQdFJ6ZFZGSTA/view?usp=sharing
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMGhPWHczWURNOGc/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *