Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017-ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ & Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ 2017

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017 απόφαση της  Α.Α.Δ.Ε. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1391/24.42017 τεύχος Β' με θέμα "Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ
2016/28-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4270/2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017." ορίζεται ότι έχουν προγραμματιστεί κατά την διάρκεια του 2017,  3.500 πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και 19.800 μερικοί , και από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχούν το 60% θα αφορά τις χρήσεις 2012-2016 της τελευταίας πενταετίας !!!
Ειδικότερα,
Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως Παράρτημα Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Έλεγχοι που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2017. ...
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVGJORnZTTU1GZTQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *