Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Α.1179/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με  την  Α.1179/25.4.201της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1999/31.5.2019 τεύχος Β-'με θέμα " α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018 "  ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,        Αποφασίζουμε:
                                 Άρθρο 1
                 Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11,14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988)

           1. Οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης Π. 8271/4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988), τροποποιούνται ως εξής:
         α) Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και παράδοση καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ανωτέρω πλοίων».
           β) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή χρησιμοποιηθούν σε πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ καθώς και της παράδοσης καυσίμων, λιπαντικών, τροφοεφοδίων και λοιπών αγαθών που προορίζονται για τον εφοδιασμό των ανωτέρω πλοίων και δικαιούνται αυτών των απαλλαγών βάσει της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 εφαρμόζονται οι διατάξεις της Π. 1591/1546/4.3.87 Α.Υ.Ο., όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας περί τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής.
         2. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω παραδόσεων αγαθών:
         α) οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 14 της παρούσας απόφασης δύνανται να εφαρμόζονται για την παράδοση υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία παράκτιας αλιείας
         β) οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19 της απόφασης Τ1940/41/14.4.2003 (ΦΕΚ Β΄ 516/2.5.2003), όπως ισχύει, εφαρμόζονται εφόσον στις περιοχές εφοδιασμού δεν υπάρχουν αφορολόγητα καύσιμα ή ειδικές περιστάσεις υπαγορεύουν διαφορετική αντιμετώπιση, οι οποίες θα εξετάζονται από το αρμόδιο τελωνείο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.
Οι εκάστοτε αγοραζόμενες ποσότητες καυσίμων, σύμφωνα με το ως άνω δελτίο απαλλαγής, υπόκεινται στους προβλεπόμενους από τις κείμενες διατάξεις ποσοτικούς περιορισμούς.».
         γ) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Προκειμένου ο προμηθευτής των υλικών και αντικειμένων να μην επιβαρύνει με φόρο την αξία αυτών κατά την παράδοση τους, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται από τις επόμενες παραγράφους.
       2. Ο υποκείμενος στο φόρο, εκδίδει και προσκομίζει στον προμηθευτή των αγαθών το οριζόμενο από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 της παρούσας, ειδικό διπλότυπο δελτίο για την αγορά των αναγραφομένων σ’ αυτό αγαθών χωρίς φόρο.
Ειδικά οι υποκείμενοι στο φόρο εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας, προσκομίζουν στον προμηθευτή των αγαθών, επιπρόσθετα τα εξής:
     α) Φωτοαντίγραφο της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις επαγγελματικής άδειας αλιείας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
      β)Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή άλλο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο εκμεταλλευτής είναι υποκείμενος στο «Κανονικό Καθεστώς» και έχει δηλώσει τη διενέργεια αλιευτικής δραστηριότητας, ή υποκείμενος στο «Ειδικό κατ' αποκοπή καθεστώς Φ.Π.Α. αλιέων».
       3. Ο προμηθευτής εκδίδει το τιμολόγιο ή άλλο νόμιμο παραστατικό πώλησης με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ως Α.Υ.Ο. Π. 8271/4879/18.12.1987» εφόσον προσκομίζεται από τον λήπτη των αγαθών ειδικό διπλότυπο δελτίο με την ίδια ή προγενέστερη ημερομηνία. Το ειδικό διπλότυπο δελτίο επισυνάπτεται στο παραστατικό πώλησης. Στο παραστατικό πώλησης αναγράφονται πέραν των λοιπών απαραίτητων στοιχείων:
- ο αριθμός του πιο πάνω δελτίου αγοράς εφοδίων και
- το όνομα, το είδος και ο αριθμός νηολογίου του σκάφους, στις περιπτώσεις που η παράδοση ενεργείται κατευθείαν σ' αυτό.».
      δ) Η παρ. 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ νοούνται τα πλοία που υπάγονται στις οικείες δασμολογικές διακρίσεις του καν. αριθμ. (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως ισχύει.»  ....
Δείτε ολόκληρη την Α.1179/2019.Eδώ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *