Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Ν.4316/2014- ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ.Π ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ν.270 /24.12.2014 τεύχος Α'  ο  Νόμος 4316/2014   του Υπουργείου υγείας  με θέμα " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις" ο οποίος περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις στα άρθρα  85 έως 94 και 104.
Eιδικότερα .
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με το νόμο αυτό επισημαίνονται παρακάτω.
1)   Παρατείνεται μέχρι: 
α. 20-12-2015 (έληξε 20-12-2014) η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε. και με τα υφιστάμενα κριτήρια (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης).
Οι παραπάνω ρυθμίσεις επεκτείνονται και καταλαμβάνουν αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι και 31-12-2001. (Σήμερα αφορά αυτοκίνητα των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μέχρι 31-12-2000).
(άρθρο 85 ) 
2.1 Μετατίθεται:
για την 1-1-2015 και εφεξής, αντί από 1-1-2014 που ισχύει, η υποχρέωση υποβολής από τον φορολογούμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα μεταβολής της περιουσιακής του κατάστασης, για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ,
2.2  μέχρι 31-3-2015, αντί μέχρι 31-1-2015 που ισχύει, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για κάθε σύσταση, απόκτηση ή κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από 1-1-2014 έως και την 30-11-2014. 
2.3 . Παρατείνεται μέχρι 31-3-2015 (έληξε 16-11-2014) η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μεταβολών της περιουσιακής τους κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, για τα νομικά πρόσωπα, που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους της 1-1-2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.
2.4 Δεν εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του ν.2523/1997 και στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των φορολογουμένων, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης του έτους 2010, εφόσον υποβληθούν μέχρι 30-12-2014, αντί 19-12-2014 που ισχύει. (Σήμερα αφορά τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013).
2.5 Ειδικά για το έτος 2014, παρατείνεται μέχρι 30-12-2014, έληξε 19-12-2014, η προθεσμία υποβολής, από τον φορολογούμενο, της δήλωσης τροποποίησης των στοιχείων ακινήτων του.
(άρθρο 86)  
3) Παρατείνονται, κατά ένα (1) έτος, οι προθεσμίες παραγραφής του
δικαιώματος του Δημοσίου, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης
πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31-
12-2014,
για υποθέσεις που:
α. έχουν αποσταλεί στοιχεία ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές, ή
β. έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι 31-12-2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
(άρθρο 87)
4) Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 21 και 42 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν.4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση του
κέρδους που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων (μετοχές, ομόλογα,
παράγωγα κ.λπ.)
στα εξής, κυρίως, σημεία:
α. Το εισόδημα που προκύπτει από τις ανωτέρω πράξεις φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (και φορολογείται με συντελεστή 15%) και όταν ο φορολογούμενος ασχολείται κατ' επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές (έως σήμερα φορολογούταν ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% ή 33% ανάλογα με τα συνολικά έσοδα του επιχειρηματία).
β. Ειδικά για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση τους, εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από 1-1-2009 και μετά (τα ανωτέρω ίσχυαν μέχρι σήμερα μόνο για μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά).
γ. Πλέον, η ζημία από μεταβίβαση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων θα  συμψηφίζεται με  μελλοντικά  (επόμενης πενταετίας)  κέρδη υπεραξίας από όλα τα είδη τίτλων (μέχρι σήμερα μπορούσε να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη υπεραξίας της ίδιας κατηγορίας τίτλων). 
 (άρθρο 88)
5) Προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) εφάρμοσαν τις οριζόμενες διατάξεις (απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής), δύνανται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό (10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων. Οι
εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αγρότες που πριν την 1-1-2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ. Την 1.1.2015 όμως ως απογραφή έναρξης θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα της πραγματικής απογραφής.
(άρθρο 89)
6.  Αναστέλλεται, από 1-1-2015 και μέχρι τις 31.12.2016, η εφαρμογή του άρθρου 41 του ΚΦΕ περί φορολόγησης της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. 
(άρθρο 90) 
7. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) στα εξής κυρίως σημεία:
Η αίτηση για την αναστολή καταβολής ποσών που επιβλήθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ότι απορρίπτεται εάν δεν εκδοθεί απόφαση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες (ισχύει 20 ημέρες).
Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή της (ισχύει εντός 60 ημερών).
Οι προαναφερόμενες προθεσμίες εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανούς προσφυγής. 
(άρθρο 91) 
8.  Απαλείφεται διάταξη του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με την οποία θεωρείται ότι πραγματοποιείται πρώτη εγκατάσταση στα ακίνητα κατά το χρόνο που συμπληρώνεται τετραετία από την ημερομηνία αποπεράτωσης της οικοδομής για οικοδομές που αποπερατώθηκαν από 1.1.2011 και μετά και ότι για όσες είχαν αποπερατωθεί έως 31.12.2010 ως χρόνος έναρξης της τετραετίας η θεωρείται 1.1.2011. Έτσι, δεν θα υπάρχει πλέον η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις
κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τα νεόδμητα που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την ολοκλήρωση τους (διάταξη που θα είχε εφαρμογή από 1.1.2015 και μετά).
(άρθρο 92)     
9.  Διατηρούνται σε ισχύ και μετά την 1-1-2015 (ημερομηνία κατάργησης Κώδικα Απεικόνισης Συναλλαγών), οι μνημονευόμενες αποφάσεις που αφορούν στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών -εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και στην παρακολούθηση συναλλαγών καζίνο. 
(άρθρο 93 ) 
10Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17Α του ν.2523/1997, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και τους Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών που συνεπικουρούν στο έργο του, στα εξής σημεία:
Η δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, περιεχομένου θυρίδας και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης της αιτιολογημένης διάταξης του Εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία που απευθύνεται. 
(άρθρο 94)   
11.    Ενσωματώνονται στο εσωτερικό δίκαιο οι ρυθμίσεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 8/2008/ΕΚ, οι οποίες τροποποιούν την προηγούμενη όμοια αριθμ.2006/112/ΕΚ (ν.3763/2009), σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ανάλογα με τον κράτος εγκατάστασης του λήπτη, με απόδοση του φόρου σε αυτό. Έτσι, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης, επέρχονται από 1.1.2015 οι αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στον Κώδικα Φορολογίας Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ ν.2859/2000). 
(άρθρο 104 )
Δείτε τον νόμο Ν.4316/2014.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3penBMeEhUWjF0WFE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *