Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Ν.4484/2017- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ  110 τεύχος Α'  ο  Ν.4484/1.8.2017 με θέμα "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις." για την Αυτόματη Ανταλλαγή πληροφοριών το οποίο περιλαμβάνει και άλλες φορολογικές διατάξεις.
Ειδικότερα
Οι κυριότερες αλλαγές απαριθμούνται κατωτέρω .
1. Εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2016, όσον αφορά στην υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας.
Με την νέα αυτή οδηγία  επιχειρείται να αντιμετωπιστεί ο επιθετικός  φορολογικός
σχεδιασμός των  Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων. Καθορίζονται οι κανόνες υποβολής εκθέσεων ανά χώρα και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται και κοινοποιούνται μεταξύ των κρατών για ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων.
(άρθρα 1-9)
 2. Ρυθμίζονται θέματα:
 φορολογικά (Κώδικα ΦΠΑ, Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τέλους επιτηδεύματος, ΕΝΦΙΑ, καταβολής φόρου εισοδήματος, Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
 3. Απαλλάσσονται από το φόρο κερδών από τυχερά παίγνια, τα χρηματικά ή κάθε είδους έπαθλα που προσφέρονται μέσω προγράμματος δημοσίων κληρώσεων στους τυχερούς που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 70 του ν. 4446/2016.2.  
(άρθρο 72)
  4. Ορίζεται ότι, σε εκκρεμείς - κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου  υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές αυτές δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013). 
(άρθρο 74)  
5. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των σχετικών με τους κατ' επάγγελμα αγρότες κωδικών (037 και 038 του εντύπου ΕΙ), από 1.8.2017 μέχρι 31.10.2017, χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπρόθεσμου υποβολής.
 (άρθρο 75)  
6. Προβλέπεται ότι, ειδικά για το έτος 2017, η πρώτη δόση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.
 (άρθρο 76)  
7. Παύουν να φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τα κέρδη από μεταβίβαση τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μη οργανωμένη αγορά και τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα και εφεξής το προκύπτον εισόδημα από τις πράξεις αυτές φορολογείται με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), ήτοι φορολογείται η υπεραξία από τη μεταβίβαση των τίτλων αυτών.
 (άρθρο 77)  
Τα ανωτέρω ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από  το Φορολογικό έτος 2017 και μετά.
   Κατεβάσετε τον Ν.4484/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWDVlMnNvX2pGWnM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *