Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

E.2081/2019- TA ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με την Ε. 2081/15.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α'66) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
            Άρθρο 12
      Φορολογικά Κίνητρα
 1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το κίνητρο αυτό μπορούν να αιτηθούν όλες οι στρατηγικές επενδύσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας.

 2. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφασή της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) να λάβουν διαζευκτικά:
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό, για το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013 και υπολογίζεται ως εξής:
αα) Για συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ύψους έως και τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ παρέχεται το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης, και έως το ποσό των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (7.500.000) ευρώ.
ββ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ έως τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ παρέχεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
γγ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ έως σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ παρέχεται το εξήντα τοις εκατό (60%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
δδ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ έως σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) ευρώ παρέχεται το σαράντα τοις εκατό (40%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
εε) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από σαράντα πέντε εκατομμύρια (45.000.000) ευρώ έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το είκοσι τοις εκατό (20%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
στστ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το δέκα τοις εκατό (10%) της δικαιούμενης ενίσχυσης.
ζζ) Για το μέρος των επιλέξιμων δαπανών που υπερβαίνουν τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ δεν παρέχεται απαλλαγή φόρου.
Το ποσό της συνολικής δικαιούμενης ενίσχυσης προκύπτει από την άθροιση των επιμέρους δικαιούμενων ποσών ενίσχυσης που αντιστοιχούν στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου.
β. Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελικός προσαυξημένος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Επιπλέον, αποκλειστικά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
 3. Οι επιλέξιμες δαπάνες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του νόμου αυτού προσδιορίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187) και θα εξειδικεύονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 20.
 4. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται ως μεμονωμένες ενισχύσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 και υπό την επιφύλαξη των ορίων του Κανονισμού αυτού, ή κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής.
Δείτε ολόκληρη την Ε.2081/2019 Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *