Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Κατατέθηκε στην Βουλή το Σ/Ν του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα " Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις." Ειδικότερα,
Ι.α.Παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), του συνόλου των οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.ΚΑ.), που δημιουργήθηκαν έως και 31-12-2018,
(συμπεριλαμβανομένων και οφειλών που υπάγονται στη ρύθμιση του ν.4469/2017), με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, των:
μη μισθωτών ασφαλισμένων. Στους εν λόγω οφειλέτες παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.
ασφαλισμένων προς πρώην ΟΓΑ, στους οποίους παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεων προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση. εργοδοτών από την απασχόληση εργαζομένων. Στους εν λόγω οφειλέτες παρέχεται έκπτωση επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, ποσοστού 100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής και ποσοστού 50% σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της κύριας οφειλής.
β. Ορίζεται σε (ί) εκατόν είκοσι (120), κατ' ανώτατο όριο, ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καταβολής του συνόλου της οφειλής που προκύπτει μετά την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθμιση, (Η) πενήντα (50) ευρώ, για τους μη μισθωτούς και εργοδότες και σε τριάντα (30) ευρώ, για τους ασφαλισμένους προς πρώην ΟΓΑ, το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης.
2α. Οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο, έως και 31-12-2018, δύναται να υπαχθούν στην προτεινόμενη ρύθμιση, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών.
β. Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, η συνολική οφειλή καταβάλλεται σε εκατόν είκοσι (120), κατ' ανώτατο όριο, μηνιαίες δόσεις, ενώ το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.                                                            (άρθρο 5)
3α. Η υπαγωγή, υπό την οριζόμενη επιφύλαξη, στη ρύθμιση του προς ψήφιση σχεδίου νόμου, οφειλής που έχει ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, συνεπάγεται τη μετάπτωση του υπολειπόμενου ποσού της οφειλής στη νέα ρύθμιση.
β. Στο εν λόγω καθεστώς δύναται να υπαχθούν με επιλογή του οφειλέτη και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως και 31-12-2018 και οι οποίες κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.                          (άρθρα 6-8)
4. Προβλέπεται ότι, εάν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό της, είναι κάτω από το προβλεπόμενο όριο [τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ευρώ για τους δικαιούχους σύνταξης του πρώην ΟΓΑ και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τους δικαιούχους σύνταξης ΟΑΕΕ], ο οφειλέτης δικαιούται απονομής σύνταξης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2019, το προβλεπόμενο όριο οφειλής διαμορφώνεται στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.   (άρθρο 9)
5. Καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία της ρύθμισης (η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και επιβαρύνεται, εφεξής, με τον οριζόμενο τόκο σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής), η διαδικασία που απαιτείται για την υπαγωγή σε αυτή και ορίζεται η 30-9-2019, ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο προτεινόμενο μέτρο.
6. Προβλέπεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι:
α. δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής κ.λπ.,
β. αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη καθώς και η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και η τυχόν εκτέλεση ποινής που του έχει επιβληθεί ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.                                                                                               (άρθρα 14 και 15)

7. Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της τελευταίας δόσης της ρύθμισης ή από την έκπτωση από τη ρύθμιση.                    (άρθρο 16)
Κατεβάστε το Σ/Ν  Eδώ.
Κατεβάστε την Αιτιολογική Έκθεση Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *