Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

Α.1160/2019-ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ Π.Σ.Α.Α. ΤΟ 2017

Με την  Α. 1160/19.4.2019 του Υπουργού και  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1477/3.5.2019 τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την ΠΟΛ. 1078/27.04.2018 (Β’1634) υπουργική απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190) "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,

                      αποφασίζουμε:
 Το άρθρο 1 της ΠΟΛ.1135/2017 (Β’ 3053) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί με την ΠΟΛ.1078/2018 (Β’ 1634), αντικαθίσταται ως εξής:
          «Άρθρο 1
       Κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
       Ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή, σε διμερή βάση, την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΠΣΑΑ), με βάση τις δηλώσεις βούλησης εκ μέρους όλων των Δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ ως προς το έτος της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών, ως εξής: ...............
Δε'ιτε ολόκληρη την Α.1160/2019 Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *