Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Ε.2069/2019-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ & ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ(ΤΕ.Π.Α.Η)

Με την  Ε. 2069/8.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "  Κοινοποίηση της με αριθμό ΠΟΛ. 1210/07-11-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
           Κοινοποιούμε, προς ενημέρωσή σας, την ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α. με θέμα τον «Καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής
από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους» με την οποία, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

              A. Ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.), η διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος και το περιεχόμενο των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστίμου, τα όργανα που τις εκδίδουν, τα όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής.

              B. Το ποσοστό της μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., που προβλέπεται στην περιπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν.4211/2013 (Α'256), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 85 του ν.4504/2017(Α'184), για τα σκάφη της υποπερίπτ. δδ' της περιπτ. α' της παρ. 3 αυτού, τα οποία, ανεξαρτήτως σημαίας, εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, τα ειδικά κριτήρια για την παροχή της έκπτωσης και ο τρόπος απόδειξής τους. 

       Περαιτέρω σας παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των οριζόμενων σε αυτή.

       Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. σε υποχρέωση καταβολής ΤΕ.ΠΑ.Η. υπόκεινται όλα τα πλοία άνω των 7 μέτρων, ανεξαρτήτου σημαίας, τα οποία κατά την ημερομηνία αυτή είτε ήδη βρίσκονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα είτε εισέρχονται από την ημερομηνία αυτή κι εφεξής σε αυτά, και αφορά τα:

    Α. ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ή
    Β. επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικής ναύλωσης του ν. 4256/2014 (Α'92),
    Γ. επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του ν. 4256/2014,
    Δ. πλοία που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά πλοία αναψυχής σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας και όχι τις διατάξεις του ν. 4256/2014, και εκ του λόγου αυτού επιβαρύνονται με ΤΕ.ΠΑ.Η. αλλά ως ιδιωτικά πλοία αναψυχής.

     Τα πρόσωπα που ορίζονται ως υπόχρεα για την εκπλήρωση της ορθής καταβολής του ΤΕ.ΠΑ.Η. είναι:

- για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης

- για τα επαγγελματικά - πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια - ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος.

Τα ανωτέρω πρόσωπα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την πληρωμή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του τυχόν προστίμου.

Το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η καταβολή διενεργείται πριν την έναρξη του μήνα για τον οποίο οφείλεται το τέλος και δύναται να αφορά και περισσότερους του ενός μήνες. Σε περίπτωση που προκαταβληθεί εφάπαξ και για ολόκληρο το έτος παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόμενο ποσό.

Για τα πλοία αναψυχής ή τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα για πρώτη φορά εντός του μήνα, το τέλος καταβάλλεται το αργότερο κατά την ημερομηνία εισόδου, για ολόκληρο τον τρέχοντα μήνα.

        Για το πρώτο έτος εφαρμογής του ΤΕ.Π.Α.Η. (2019) η έκπτωση 10%, λόγω εφάπαξ καταβολής, παρέχεται, μόνο εφόσον η πληρωμή θα γίνει από την έναρξη ισχύος της Κ.Υ.Α., η οποία ορίζεται ως η 9-5-2019 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Α.1119/ 3-4-2019 (ΦΕΚ 1078 Β'/1-4-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση και

i. μέχρι 18-5-2019 για τα ήδη ευρισκόμενα στα ελληνικά χωρικά ύδατα πλοία

ii. μέχρι τις 31-5-2019 για όσα πλοία εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα μέχρι την ημερομηνία αυτή και πάντως το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία εισόδου τους κατά τον μήνα αυτόν.

        Περαιτέρω παρέχεται μείωση είκοσι τοις εκατό (20%) στο οφειλόμενο ποσό του ΤΕ.Π.Α.Η., σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β' της παρ. 3 του άρθρου δεκάτου τρίτου του ν. 4211/2013, στα πλοία της υποπερίπ. δδ' της περιπτ. α' της παρ.3 του ίδιου άρθρου και ανεξαρτήτως της σημαίας τους, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της Ελληνικής Επικράτειας, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και για όλη τη διάρκεια του έτους. Η έκπτωση χορηγείται με την προϋπόθεση της εφάπαξ καταβολής ή προκαταβολής του ετήσιου τέλους, για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος για το οποίο καταβάλλεται. Η προϋπόθεση της εισόδου και παραμονής αποδεικνύεται από σχετική Βεβαίωση που χορηγεί ο Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμένων παραμονής του πλοίου.

        Σημειώνεται ότι κατά το πρώτο έτος εφαρμογής (2019) δεν προβλέφθηκε η παροχή της ως άνω έκπτωσης 20% για το διάστημα Μαΐου 2019 - Δεκεμβρίου 2019.

       Επιπλέον παρέχεται μείωση είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο οφειλόμενο ποσό του ΤΕ.Π.Α.Η., για τα πλοία της υποπερίπτ. δδ' της περιπτ. α' της παρ. 3 του άρθρου δεκάτου τρίτου του ν. 4211/2013, στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των δώδεκα (12) μέτρων, υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης, για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η συγκεκριμένη έκπτωση.

     Πλοίο αναψυχής το οποίο αναχωρεί από την Ελληνική Επικράτεια εντός τριών ημερών από τη λήξη του μήνα για τον οποίο έχει καταβληθεί ΤΕ.Π.Α.Η., δεν οφείλει ΤΕ.Π.Α.Η. για τον μήνα αναχώρησης.  .............
Δείτε ολόκληρη την Ε.2069/2019 Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *