Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

ΣΛΟΤ: Α.Π 642/2019-ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 642 ΕΞ 23. 4. 2019  του ΣΛΟΤ  με θέμα "  Βραχυχρόνιες μισθώσεις και λογιστική τήρηση " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 4308/2014, αναφέρεται ότι:
«Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες, κατά την κρίση της, δικλίδες για:
α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους.
β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής».
Ερμηνευτική σχετικά με την ανωτέρω παράγραφο είναι η παράγραφος 5.7.3 της Λογιστικής Οδηγίας της ΕΛΤΕ όπου αναφέρεται ότι «τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο».
Στην παράγραφο 10 του άρθρου 3 του νόμου 4308/2014 αναφέρεται ότι: «Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα … και τηρεί: α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο)».
Κατά τη γνώμη μας, ο λογιστικός χειρισμός που καταγράφεται στην πρόταση Α’ του ερωτήματος είναι ο ενδεδειγμένος για την περίπτωση. Αντιθέτως, ο συμψηφισμός και η μη εμφάνιση, στις διενεργούμενες εγγραφές καταχώρισης εσόδου από τη μίσθωση και είσπραξης αυτού, του λογαριασμού των μισθωτών – πελατών, που προτείνεται στην πρόταση Β’ του ερωτήματος δεν απεικονίζει αναλυτικά στο ημερολόγιο κάθε συναλλαγή και ως εκ τούτου δεν είναι ενδεδειγμένη.
Δεδομένου ότι η επιχείρηση έχει στην κατοχή της αναλυτικά αρχεία με τα στοιχεία των πελατών, τις ημερομηνίες κράτησης, καταβολής σε όψεως, χρέωσης των προμηθειών κλπ. , που αντιστοιχούν σε κάθε εγγραφή εσόδου και προμήθειας, διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.

Για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του ανωτέρω θέματος αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 Δείτε ολόκληρη την 642/2019 Γνωμ του ΣΛΟΤ Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *