Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019

Ν.4608/2019-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ & ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ.66/25.4.2019 τεύχος Α΄)  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα  «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».  Ειδικότερα:
1. Ορίζονται η έννοια του όρου «Στρατηγικές Επενδύσεις», οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται (Στρατηγικές Επενδύσεις 1 και 2,
Εμβληματικές Επενδύσεις, Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης και Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις) και τα σχετικά κριτήρια που τις χαρακτηρίζουν (συνολικός προϋπολογισμός, νέες ετήσιες μονάδες εργασίας, φορείς υλοποίησης κ.λπ.). (άρθρο 10)
2. Καθορίζονται οι κατηγορίες των παρεχόμενων επενδυτικών κινήτρων για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα κάτωθι κίνητρα:
Χωροθέτησης όπως: α) η κατάρτιση, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων, με την εξαίρεση των δημόσιων ακινήτων που υπάγονται στο άρθρο 10 του ν.3986/2011, β) η αύξηση από 0,3 που ισχύει σήμερα, σε 0,6 του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης, για τις εμβληματικές επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, γ) η δυνατότητα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων έως του ποσοστού 3% επί της συνολικής έκτασης υλοποίησης της επένδυσης, για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους.
Φορολογικά όπως: α) η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.43 99/2016, β) η απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, γ) η επιτάχυνση των φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης.
Ταχείας αδειοδότησης με τη θέσπιση συγκεκριμένων προθεσμιών, εντός των οποίων οφείλει η Διοίκηση να προβαίνει στην έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης, για την εγκατάσταση ή λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις από πλευράς επενδυτή.
Ενίσχυσης δαπανών Στρατηγικών Επενδύσεων με τη μορφή επιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών. (άρθρα 11-14)
3. Ορίζονται τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης / ένταξης στρατηγικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα:
Καθορίζεται η Δ.Ε.Σ.Ε. ως το αρμόδιο όργανο για το χαρακτηρισμό μιας επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής, την ένταξη της σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες και τα κίνητρα που πρόκειται να λάβει.
Συνιστάται, με υ.α., Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.), με αρμοδιότητες την εξέταση των στοιχείων του επενδυτικού φακέλου, τη διατύπωση γνώμης προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Σ.Ε., σχετικά με τις επενδυτικές προτάσεις που πρόκειται να εισαχθούν ενώπιον της Δ.Ε.Σ.Ε., την αναπομπή στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» επενδυτικών φακέλων που χρήζουν περαιτέρω τεκμηρίωσης καθώς και την εποπτεία των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης των εγκεκριμένων από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδύσεων.
Προσδιορίζεται η διαδικασία για την υποβολή και τεκμηρίωση της αίτησης χαρακτηρισμού μιας επένδυσης ως στρατηγικής, η οποία υποβάλλεται για αυτό το σκοπό στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (προβλέπεται, μεταξύ άλλων, καταβολή διαχειριστικής αμοιβής στην εν λόγω Εταιρεία, για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκπεραίωσης του επενδυτικού φακέλου).
Καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται: - για την αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από ιδιώτες για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, από την οποία εξαιρούνται τα ακίνητα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3986/2011 και 4389/2016 (ακίνητα που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ ή στο Υπερταμείο αντίστοιχα),μετά την υποβολή του εισηγητικού φακέλου στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (Γ.Γ.Σ.Ι.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την απόφαση χαρακτηρισμού επένδυσης ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε. καθώς και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για το σκοπό αυτό. (άρθρα 15 -19)
4.α. Χορηγούνται και εξειδικεύονται με υ.α. οι προβλεπόμενες ενισχύσεις μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αδειοδότησης της στρατηγικής επένδυσης.
β. Ορίζονται με κ.υ.α. οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης των επενδύσεων, η διαδικασία διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων, η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και ενστάσεων από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης των επιλέξιμων δαπανών και χρηματοροών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τις διαδικασίες ελέγχου, τροποποίησης και ολοκλήρωσης των στρατηγικών επενδύσεων. (άρθρο 20)
5. Ορίζονται οι υποχρεώσεις του φορέα της επένδυσης, τις οποίες οφείλει να τηρεί, προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των ωφελημάτων των προαναφερόμενων ρυθμίσεων. Στις υποχρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και η σύνταξη Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομίας καιΑνάπτυξης, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του σχετικού επενδυτικού φακέλου στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.). (άρθρο 21)
6.α. Καθορίζονται η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα, που είναι υπεύθυνα, για την εποπτεία της υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων.
β. Προβλέπεται ο ορισμός, από τον φορέα της επένδυσης ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού και τεχνικού ελεγκτή από το «Μητρώο Ανεξάρτητων Ελεγκτών για την Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων», που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων, για την παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε εγκεκριμένης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης.
γ. Με υ.α. καθορίζεται η διαδικασία επιλογής του ανεξάρτητου Ελεγκτή, τα απαιτούμενα προσόντα και οι υποχρεώσεις αυτού, εξειδικεύεται ο τρόπος ανάθεσης των καθηκόντων του, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης του από τη διαχειριστική αμοιβή που έχει καταβληθεί στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. (άρθρο 22)
7.α. Προβλέπονται οι κατά περίπτωση κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα της επένδυσης, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενοι όροι της επένδυσης όπως: (ί) οριστικός αποχαρακτηρισμός ως στρατηγικής της επένδυσης, (ii) πρόστιμο ίσο με το 0,05% και έως το 5% του συνολικού κόστους της επένδυσης, (ίϊί) άρση σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή, (iv) επιβολή μερικής ή ολικής ανάκλησης των σχετικών ενισχύσεων και επιστροφή τυχόν καταβληθέντων ποσών κ.λπ.
β. Προβλέπεται η σύνταξη αναφορών, σε ετήσια βάση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής των σχετικών με την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων διατάξεις, για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεχόμενων κινήτρων. (άρθρα 23 - 24)
8. Ορίζεται η διαδικασία επίλυσης μέσω του θεσμού της διαιτησίας, κάθε διαφοράς που ανακύπτει ή σχετίζεται με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας. (άρθρο 25)
9. Τίθενται τελικές, μεταβατικές και λοιπές διατάξεις, αναφορικά με την εφαρμογή ρυθμίσεων του εν λόγω Μέρους. (άρθρα 26-29)


Κατεβάστε τον Ν.4608/2019  Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *