Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

ΠΟΛ.1157/2018- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Με την Πολ.1157/18.7.2018 του Υπουργού Οικονομικών και  της  Υφυπουργού  Οικονομικών  και του Διοικητού της ΑΑΔΕ (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  3299/9.8.2018  τεύχος Β)'  με θέμα
" Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α' του ν. 4170/2013 (Α' 163), του άρθρου πέμπτου παρ. 3 του ν. 4428/2016 (Α' 190) και του άρθρου τέταρτου παρ. 1 των ν. 4515/2018 (Α' 18) και ν. 4516/2018 (Α' 19).  "ορίζονται τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα

                                  αποφασίζουμε:
           Άρθρο 1
           Πεδίο εφαρμογής και εφαρμογή γενικού αντικαταχρηστικού κανόνα
     1. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) νοείται το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) των Παραρτημάτων Ι και II του Κεφαλαίου Η' του ν. 4170/2013 (Α' 163), των Παραρτημάτων Ι και II των παρ. 1 και 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4428/2016 (Α' 190), των Παραρτημάτων Ι και II της παρ. 3 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του ν. 4515/2018 (Α' 18) και του ν. 4516/2018 (Α' 19), των Παραρτημάτων Ι και II της παρ. 3 του άρθρου 1 των Τροποποιητικών Πρωτοκόλλων που έχουν συναφθεί και ισχύουν μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, αντίστοιχα.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4174/2013 (Α' 170) εφαρμόζονται σχετικά με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

           Άρθρο 2
           Ορισμός «Αλλοδαπής Δικαιοδοσίας» για την εφαρμογή του Παραρτήματος 5 του Προτύπου                για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του ΟΟΣΑ

Όπου στις διατάξεις των Παραρτημάτων Ι και II του ΚΠΑ γίνεται αναφορά στον όρο «Αλλοδαπή Δικαιοδοσία» νοείται οποιαδήποτε Δικαιοδοσία διαφορετική από τη Δικαιοδοσία του Δηλούντος Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος, δηλαδή οποιαδήποτε Δικαιοδοσία πλην της Ελλάδας, σύμφωνα με την παρ. 2 της Εισαγωγής του Παραρτήματος 5 «Ευρύτερη Προσέγγιση στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς» του Προτύπου για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών του ΟΟΣΑ, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014, τροποποιήθηκε και ισχύει.

             Άρθρο 3
             Ειδικότεροι κανόνες και διαδικασίες αναφορικά με την εφαρμογή της Ενότητας Β' του                           Τμήματος III του Παραρτήματος Ι του ΚΠΑ

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που προβλέπονται στην Ενότητα Β' του Τμήματος III του Παραρτήματος Ι του ΚΠΑ, σχετικά με τους Λογαριασμούς Χαμηλότερης Αξίας συμπληρώνονται ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Ως «τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας» θεωρείται αυτή που είναι η πιο πρόσφατη διεύθυνση κατοικίας που καταγράφηκε από το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα όσον αφορά Δικαιούχο Ατομικού Λογαριασμού. Εντούτοις, μια διεύθυνση κατοικίας δεν θεωρείται «τρέχουσα», αν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αλληλογραφίας και η αλληλογραφία έχει επιστραφεί, όπως απεστάλη, ως ανεπίδοτη, για άλλο λόγο και όχι εξαιτίας σφάλματος. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, μια διεύθυνση κατοικίας που συνδέεται με έναν λογαριασμό που είναι ένας ανενεργός λογαριασμός θεωρείται ως «τρέχουσα» κατά τη διάρκεια της περιόδου αδράνειας. Ένας λογαριασμός, εκτός από ένα Συμβόλαιο Προσόδων, θεωρείται ένας οιονεί «αδρανής λογαριασμός», μη εφαρμοζομένων σε αυτόν τον λογαριασμό των διατάξεων του ν. 4151/2013 (Α' 103), εφόσον:

(i) ο Δικαιούχος Λογαριασμού δεν έχει αρχίσει καμία συναλλαγή όσον αφορά αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο ίδιος στο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη,

(ii) ο Δικαιούχος Λογαριασμού δεν έχει επικοινωνήσει με το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που τηρεί τον εν λόγω λογαριασμό σχετικά με αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο Δικαιούχος Λογαριασμού στο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά τα προηγούμενα έξι (6) έτη, και

(iii) στην περίπτωση ενός Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς, το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα δεν έχει επικοινωνήσει με τον Δικαιούχο Λογαριασμού που τηρεί τον εν λόγω λογαριασμό σχετικά με αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο Δικαιούχος Λογαριασμού στο Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα κατά τα προηγούμενα έξι (6) έτη. Εναλλακτικά, για έναν λογαριασμό, πλην του Συμβολαίου Προσόδων, μπορεί να εφαρμοστούν οι διατάξεις για τους αδρανείς λογαριασμούς του ν. 4151/2013 ή του κανονιστικού πλαισίου δυνάμει αυτού ή των συνήθων διαδικασιών λειτουργίας του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος που εφαρμόζονται με συνέπεια για όλους τους λογαριασμούς που τηρούνται από το εν λόγω ίδρυμα στην ημεδαπή, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω διατάξεις νόμων ή κανονιστικού πλαισίου ή οι εν λόγω διαδικασίες περιέχουν ουσιωδώς παρεμφερείς απαιτήσεις με αυτές που περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Ένας λογαριασμός παύει να είναι ένας οιονεί αδρανής λογαριασμός σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, εφόσον:

(i) ο Δικαιούχος Λογαριασμού αρχίζει μια συναλλαγή όσον αφορά αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο Δικαιούχος Λογαριασμού σε αυτό το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα,

(ii) ο Δικαιούχος Λογαριασμού επικοινωνεί με το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που τηρεί τον εν λόγω λογαριασμό σχετικά με αυτόν τον λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλον λογαριασμό που τηρεί ο Δικαιούχος Λογαριασμού σε αυτό το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, ή

(iii) ο λογαριασμός παύει να είναι αδρανής λογαριασμός βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων για τους αδρανείς λογαριασμούς του ν. 4151/2013 ή του κανονιστικού πλαισίου δυνάμει αυτού ή των συνήθων διαδικασιών λειτουργίας του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1157/2018 Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *