Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

Ν.4532/2018-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/1794 & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4532/2018 -ΦΕΚ 63/5.4.2018 τεύχος  Α΄ με θέμα " Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις "
 Ειδικότερα,
 Με το άρθρο 30 του εν λόγω νόμου ορίζονται τα  κατωτέρω:
1. Επανακαθορίζεται, από 1.2.2018, η διαδικασία για την καταχώρηση, τη μετάδοση, την ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή τη διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς και ο τρόπος τιμολόγησης των πράξεων αυτών. 
 Ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. Οι ανωτέρω πράξεις πραγματοποιούνται πάντοτε με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο. Στην εντολή αναφέρεται η αξία της συναλλαγής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του μέσου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, ο ακριβής καθορισμός του χώρου ή του χρόνου προβολής, καθώς και οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο (πλην αυτών που εκδίδονται προς διόρθωση σφαλμάτων), θα παρέχονται μόνο σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου, και αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή, που θα έχει υποχρεωτικά συναφθεί πριν από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση ή εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.
Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή πακέτων τους, για κάθε ένα διαφημιζόμενο ξεχωριστά, αντίγραφο δε του τιμολογίου αποστέλλεται και σε κάθε διαφημιζόμενο που αφορά μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοση του μήνα.
β. Όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου των τηλεοπτικών διαφημίσεων (παρ. 12 άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010). υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων, με την εξαίρεση μόνο του ΦΠΑ, που υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων.
 [Σύμφωνα με τις ισχύουσες από 1.2.2018 διατάξεις οι φόροι υπολογίζονται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης, ενώ σύμφωνα με τις ισχύουσες έως 31.1.2018 διατάξεις ο ειδικός φόρος υπολογίζεται με βάση την ονομαστική τιμή κατά τον τιμοκατάλογο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παροχές, εκπτώσεις ή προμήθειες και η ονομαστική τιμή μειώνεται κατά 20%, ασχέτως της πραγματικής έκπτωσης, μόνο όταν μεσολαβεί διαφημιστής.]
 2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4487/2017 σχετικά με το καθεστώς που διέπει το ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου με σκοπό την διευθέτηση και αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με την υλοποίηση και λειτουργία του. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:
Εισάγεται ο ορισμός του «Υπεύθυνου λειτουργίας», ως του νομικού προσώπου στο οποίο ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την τεχνολογική υποστήριξη και τη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Παρέχεται εφεξής η δυνατότητα (αντί της υποχρέωσης που ισχύει σήμερα) συμμετοχής δημόσιων τηλεοπτικών οργανισμών και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας στο ανωτέρω σύστημα.
Μετατίθεται κατά τέσσερις (4) μήνες (από 1.1.2019 αντί από 1.9.2018 που ισχύει) η υποχρέωση καταγραφής κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών στο εν λόγο) σύστημα.
Επανακαθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παραπάνω νόμου, οι οποίες θα επιβάλλονται από το Ε.Σ.Ρ. με αιτιολογημένη απόφαση του. Συγκεκριμένα περιορίζεται στο ποσό το)ν 100.000 ευρώ το ανώτατο επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο στο διαχειριστή και στους συμμετέχοντες στο ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, από 500.000 ευρώ και 250.000 ευρώ αντίστοιχα που ισχύει. Όσον αφορά τον διαχειριστή, το ύψος του ανώτατου χρηματικού επιβαλλόμενου προστίμου ορίζεται σε κάθε περίπτωση μέχρι του 2% του ποσού των ακαθάριστων εισπράξεων του.
 Κατεβάσετε τον Ν.4532/2018.Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *