Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.247/2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 247 ΕΞ 3.4.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα "Λογιστικές εγγραφές κατανεμηθεισών μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το ερώτημά σας συνοψίζεται επιγραμματικά ως εξής: «Σε ποιο λογαριασμό και με ποιες αξίες θα πρέπει να καταχωρισθούν σε περίπτωση που υπάρχει ανταλλαγή των μετοχών της Δ..AE με τις μετοχές της Α..,AE».
 Για την απάντηση μας, που παρατίθεται στη συνέχεια, λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 205/98 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΝΠΔΔ» (εφεξής ΠΔ 205/98) και τις πληροφορίες που δώσατε στο ερώτημά σας.
 Θεωρούμε ότι η εταιρική πράξη που περιγράφετε στο ερώτημά σας, θα μπορούσε να εκληφθεί ως αποζημίωση της εταιρείας σας, λόγω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Δ…ΑΕ, μέσω της απόκτησης μετοχών της Α…ΑΕ, χωρίς την καταβολή χρηματικού ποσού. Θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ότι η εταιρεία σας, αποκτά χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα, μετοχές της Α…ΑΕ, ενώ ταυτοχρόνως καταγράφεται μείωση της καθαρής της επένδυσης, ως προς την μετοχή της Δ..ΑΕ.
Κατά συνέπεια, η εταιρεία σας θα πρέπει να καταχωρίσει τις παραπάνω κινήσεις με τρόπο που να μην προκύπτει λογιστικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), από την εν λόγω εταιρική πράξη. Ιδιαίτερα τονίζεται, πως οι λογιστικές εγγραφές της μείωσης της αξίας της Δ..ΑΕ με την ισόποση αύξηση της αξίας της Α..ΑΕ στα βιβλία σας, θα πρέπει να γίνουν κατά την ημερομηνία που ολοκληρώνεται η ανταλλαγή των μετοχών της πρώτης, με τις μετοχές της δεύτερης και όχι κατά την ημερομηνία που λαμβάνεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Δ..AE, για την μείωση του κεφαλαίου της, με ταυτόχρονη επιστροφή σε είδος.
Με βάση τα παραπάνω, κατά την γνώμη μας, η εταιρική πράξη που αναφέρετε στο ερώτημα σας, δεν αποτελεί λήψη τίτλων χωρίς αντάλλαγμα, οπότε πράγματι δεν θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόμενα της περίπτωσης 2, της παραγράφου 2.2.112, του ΠΔ 205/98, όπου ορίζεται ότι: «..αξία κτήσεως είναι το ποσό που καταβάλλεται, είτε απευθείας στην εταιρεία κατά τη συγκρότηση του κεφαλαίου της, είτε για την αγορά των τίτλων, καθώς και η ονομαστική αξία των τίτλων που δίδονται στο ΝΠΔΔ, χωρίς αντάλλαγμα, λόγω νόμιμης αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού της εκδότριας εταιρείας ή κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της. Στην περίπτωση λήψεως τίτλων χωρίς αντάλλαγμα χρεώνεται ο οικείος υπολογαριασμός του 18.00 με πίστωση του λογαριασμού 41.06: διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων..»
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, θα γίνει ταυτόχρονα, μείωση της αξίας των μετοχών της Δ..AE, με ισόποση αύξηση της επένδυσης σε μετοχές της Α..AE. Υπό την έννοια αυτήν, οι μετοχές της Α..AE θα πρέπει να απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία με βάση την αξία κτήσεως, κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, η οποία αποτελεί και το κόστος κτήσης των μετοχών της A.E.
Ως προς το σκέλος της ομάδας λογαριασμού, προτείνουμε η παρακολούθηση των μετοχών της Α να γίνεται σε υπολογαριασμούς στον λογαριασμό 18.00.00 «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης» και ακολούθως να δημιουργηθεί υπολογαριασμός σε τριτοβάθμιο επίπεδο.

Τα παραπάνω, με την μορφή λογιστικής εγγραφής, θα μπορούσαν να απεικονισθούν ως εξής :
-----------------------------------------------------------//----------------------------------------------------
18.00.00 Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης ………………………….........91.541,60
18.00.00.00 Μετοχές εταιρείας Α ΄
18.00.00.01 Μετοχές εταιρείας Δ ΄
18.00.00 Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης…………………………..................................91.541,60
Καταχώριση της αξίας μετοχών της Α΄
---------------------------------------------------------//------------------------------------------------------
 Δείτε ολόκληρη την 247/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *