Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.223 /2018-ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 223 ΕΞ 27.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Αναφορικά με το κόστος κτήσεως περιουσιακών στοιχείων, πάγιων ή αποθεμάτων, τόσο στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., όσο και στο λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Το κόστος κτήσεως περιουσιακών στοιχείων, πάγιων ή αποθεμάτων, περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Ο όρος «παρούσα θέση» αναφέρεται στη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται. Ο όρος «κατάσταση» αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας για παραγόμενα προϊόντα.
β) Το κόστος αγοράς για πάγια, εμπορεύματα και υλικά περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), μεταφορικά, έξοδα παραδόσεως και άλλα έξοδα άμεσα επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσεως των περιουσιακών στοιχείων.
γ) Όταν το τίμημα της αγοράς συμφωνείται να εξοφληθεί με πίστωση πέραν των συνήθων πιστωτικών ορίων, κόστος του περιουσιακού στοιχείου είναι η παρούσα αξία των δόσεων και η διαφορά καταχωρίζεται ως μη δουλευμένο χρηματοοικονομικό έξοδο.

Εμπορικές εκπτώσεις χορηγούνται για διάφορους λόγους, όπως:
α) Λόγω ύψους αγορών που χορηγούνται συνήθως στο τέλος της χρήσεως με βάση το ύψος των αγορών κάθε πελάτη «κλιμακωτές εκπτώσεις ή εκπτώσεις λόγω τζίρου».
β) Λόγω «ελαττωματικότητας» των πωληθέντων και γενικά μειωμένης ποιότητας σε σχέση με τη συμφωνημένη.
γ) Λόγω «διαφοράς» στην ποσότητα των παραληφθέντων.
δ) Λόγω εξοφλήσεως του τιμολογίου πριν από τη συμφωνημένη προθεσμία εξοφλήσεώς του «Ταμειακές εκπτώσεις».
Η αναφερόμενη στο ερώτημά σας έκπτωση ανήκει στην κατηγορία των ταμειακών εκπτώσεων.
Για τη λογιστική αντιμετώπιση των ταμειακών εκπτώσεων, στην διεθνή θεωρία και πρακτική εφαρμόζονται δύο μέθοδοι, η μέθοδος του καθαρού ποσού και η μέθοδος του μικτού ποσού.

Μέθοδος καθαρού ποσού
Σύμφωνα με τη μέθοδο του καθαρού ποσού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εμπροθέσμως την υποχρέωσή του και λάβει την έκπτωση, η ληφθείσα έκπτωση αποτελεί στοιχείο μειωτικό της αρχικής αξίας της αγοράς.
β) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εκπροθέσμως την υποχρέωσή του και δεν λάβει την έκπτωση, η μη ληφθείσα έκπτωση επίσης αποτελεί στοιχείο μειωτικό της αρχικής αξίας της αγοράς και καταχωρίζεται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό έξοδο.

Μέθοδος μικτού ποσού
Σύμφωνα με τη μέθοδο του μικτού ποσού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εμπροθέσμως την υποχρέωσή του και λάβει την έκπτωση, η ληφθείσα έκπτωση αποτελεί στοιχείο μειωτικό της αρχικής αξίας της αγοράς.
β) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εκπροθέσμως την υποχρέωσή του και δεν λάβει την έκπτωση, αξία κτήσεως του αποθέματος είναι η αρχική αξία της αγοράς.

Για την κατανομή των δύο μεθόδων παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:
Δεδομένα
Αγοράζεται απόθεμα έναντι ποσού € 1.000 και συνομολογείται με τον προμηθευτή έκπτωση ποσού € 100, εάν το τίμημα εξοφληθεί εντός προθεσμίας είκοσι ημερών.
Έστω ότι ο αγοραστής:
α) Εκπληρώνει την υποχρέωσή του εμπροθέσμως και λαμβάνει την έκπτωση.
β) Εκπληρώνει την υποχρέωσή του εμπροθέσμως κατά το ήμισυ και εκπροθέσμως κατά το υπόλοιπο ήμισυ και λαμβάνει το ήμισυ της εκπτώσεως.
γ) Εκπληρώνει την υποχρέωσή του εκπροθέσμως και δεν λαμβάνει την έκπτωση.

Ζητείται
Να διενεργηθούν οι προσήκουσες, ανά περίπτωση, λογιστικές εγγραφές με τη μέθοδο του καθαρού ποσού και με τη μέθοδο του μικτού ποσού.  ...
Δείτε ολόκληρη την 223/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *