Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.115 /2018-ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.115  ΕΞ 27.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Έκδοση Στοιχείων  " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με το άρθρο 38 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1, της παραγράφου Ε του Ν 4093/2012 (ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία έχει εκδοθεί
δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύσαντος ΠΔ 186/1992 (ΚΒΣ). Οι διατάξεις, σχετικώς με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των φορολογικών στοιχείων, εφεξής, καθορίζονται από τα διαλαμβανόμενα στο Κεφάλαιο 3 (άρθρα 8 έως 15) του Ν 4308/2014 (σχετική και η Πολ. 1003/31-12-2014/Γ.Γ.Δ.Ε., νυν Α.Α.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με το πλαίσιο των ως άνω διατάξεων, μεταξύ των άλλων ενδείξεων, το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικώς και τον αύξοντα αριθμό του, για μία ή περισσότερες σειρές, ο οποίος αριθμός το χαρακτηρίζει με μοναδικό τρόπο (άρθρο 9, παρ. 1, περ. β Ν 4308/2014). Σε κάθε περίπτωση, το τιμολόγιο, με την ευρεία έννοια και με όποια ονομασία αυτό εκδίδεται (παρ. 4, άρθρο 8 Ν 4308/2014), θα πρέπει να διακρίνεται από την αυθεντικότητα της προέλευσής του, την ακεραιότητα του περιεχομένου του και την αναγνωσιμότητά του. Τα παραπάνω τρία χαρακτηριστικά πρέπει να υφίστανται ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσης (έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

Ακολούθως, σύμφωνα με τους σχετικούς ορισμούς του Παραρτήματος Α (Γλωσσάριο) του Ν 4308/2014, ως αυθεντικότητα της προέλευσης του τιμολογίου νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου. Ως ακεραιότητα του περιεχομένου του, νοείται ότι όλα τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία δεν έχουν αλλοιωθεί, σε σχέση με αυτά που απαιτείται να αναγράφονται από τις σχετικές διατάξεις, ή με ό,τι καθορίσθηκε ως περιεχόμενο από τον εκδότη του. Συνεπώς, ένα τιμολόγιο χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα όταν αφενός μεν κατά την έκδοσή του περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τον νόμο, αφετέρου δε, το περιεχόμενό του δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο αλλοιωθεί εκ των υστέρων.
Εν κατακλείδι, το ισχύον πλαίσιο για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων, απαιτεί, εκτός των άλλων, ο εκδότης να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης αυτών και της ακεραιότητας του περιεχομένου τους, είτε εκδίδονται σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με οποιεσδήποτε δικλείδες, βάσει των οποίων θα διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων που συνδέουν κάθε τιμολόγιο, τόσο με τον λήπτη του, όσο και με τα, αναγραφόμενα σε αυτό, στοιχεία.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εναπόκειται στην διοίκηση της επιχείρησης να επιλέξει τον τρόπο έκδοσης των τιμολογίων με χειρόγραφο ή μηχανογραφικό τρόπο, με την προσθήκη ιδιαίτερης σειράς, εφόσον έτσι διασφαλίζεται η ακεραιότητα του περιεχομένου του κάθε τιμολογίου.

 Δείτε ολόκληρη την 115/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *