Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ ΤΟΥ 2018-2021

Κατατέθηκε στην Βουλή το Σάββατο το βράδυ το
Πολυνομοσχέδιο  με τα μέτρα και αντίμετρα  για την επικύρωση της συμφωνίας  με τους δανειστές που οδηγεί στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης με θέμα "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις." το οποίο περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις.
Ειδικότερα,
 Οι κυριότερες φορολογικές αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο απαριθμούνται παρακάτω.
1. Αναπροσαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου επί του φορολογητέου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις η οποία ουσιαστικα μειώνει το Αφορολόγητο όριο ως εξής:
σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ, από χίλια εννιακόσια ευρώ (1.900) που ισχύει σήμερα, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950) που ισχύει σήμερα, για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ, από δύο χιλιάδες ευρώ (2.000) που ισχύει σήμερα, για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.
σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100) που ισχύει σήμερα, για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Τα ανωτέρω ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1-1-2020 και εφεξής.
2. Μειώνεται σε 20% από 22% που ισχύει σήμερα, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί του εισοδήματος ύψους από 0 έως 20.000 χιλιάδες ευρώ, από μισθούς και συντάξεις.
3. Αυξάνεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) από δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) που ισχύει σήμερα, το ύψος του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του οποίου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
4. Επανακαθορίζεται η κλίμακα βάσει της οποίας υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ως εξής:
ορίζεται σε 0% ο συντελεστής για εισόδημα από 0 - 30.000 ευρώ, (σήμερα, ο ανωτέρω συντελεστής ισχύει μόνο για εισόδημα από 0 - 12.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ για εισόδημα από 12.001 - 20.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 2,2% και για εισόδημα από 20.001 - 30.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 5%),
μειώνεται σε 2% από 6,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 30.000,01 - 40.000 ευρώ και
σε 5% από 7,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 40.000,01 - 65.000 ευρώ.         
(άρθρα 10,12 και 13)
5. Προβλέπεται ότι, όταν το συνολικό ποσό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) όπως ειδικώς προσδιορίζεται (κύριος και συμπληρωματικός φόρος) δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ, χορηγείται μείωση αυτού κατά 30%, με ανώτατο όριο μείωσης τα εβδομήντα (70) ευρώ. Στις περιπτώσεις φορολογούμενων που δικαιούνται έκπτωσης 50% λόγω οικονομικής αδυναμίας πληρωμής κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται.
(άρθρο 11)
6. Μειώνεται σε 26% από 29% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής φορολόγησης επί των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για:
τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν απλογραφικά, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις,
τους υπόχρεους των αναφερόμενων περιπτώσεων, που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
(άρθρο 14)
7. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 81 και 83 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που αναφέρονται στην επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καθώς και την αναστολή ή απαλλαγή από αυτόν ως προς την ισοπροπυλική αλκοόλη. Ομοίως καταργούνται και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.            
(άρθρο 68)
8. Καταργείται  από 1.1.2017 για τη μείωση του φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες και
 9. Καταργείται από 1.1.2018 για τη μείωση κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά.              
(άρθρο 69)
10. Προστίθενται στις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. αυτές που παρέχονται για την γεωργική παραγωγή.
Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2017.        
(άρθρο 70)
11. Καταργούνται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2017 και μετά, τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 σχετικά με την έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή.        
(άρθρο 71)
12. Θεσπίζεται ενιαίο ποσό 0,50 ευρώ ως φόρος διαμονής (που προβλέπεται ανά ημέρα και δωμάτιο/διαμέρισμα από 1.1.2018) για όλα τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (αντί της επιβολής ποσού 0,25 - 0,50 και 1,00 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία κλειδιών που θα ίσχυε),
(άρθρο 72)
13. Ορίζεται ως απώτατη προθεσμία συμμόρφωσης στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα τα τρία έτη από τη δημοσίευση του ν. 4446/2016.
14. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 20 του ν. 3842/2010 (περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων και στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.) και του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (περί των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης κ.λπ.)
(άρθρα 74 - 76)
15. Συμπληρώνεται το άρθρο 26 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν.4174/2013), σχετικά με τον τρόπο επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο.
Ορίζεται ότι ο φορολογικός έλεγχος εστιάζει κατά προτεραιότητα καταρχήν στα τρία (3) πιο πρόσφατα φορολογικά έτη, και μόνο εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι, που καθορίζονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, εσωτερικές ή εξωτερικές πηγές ή άλλα κριτήρια τα οποία δεν δημοσιοποιούνται, επεκτείνεται και στα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη ή χρήσεις.
(άρθρο  77)
 16. Τίθενται νέες διατάξεις στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ.356/1974), σύμφωνα με τις οποίες, καθορίζεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία των ακινήτων που κατάσχονται σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. και ως τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η αξία αυτή (εμπορική), όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.               
(άρθρo 78) 
17. Τίθενται μεταβατικές διατάξεις, σχετικά με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία. Ειδικότερα ορίζεται ότι:
Για παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 και της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης του υπό ψήφιση νόμου δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των προαναφερομένων διατάξεων, αλλά επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί εκκρεμών κατά την κατάθεση του υπό ψήφιση νόμου υποθέσεων, εφόσον η εφαρμογή τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παραβάσεων, άμεση καταβολή του προστίμου κ.λπ.). Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται.
(άρθρο 79)
18. Συμπληρώνεται το άρθρο 27Α του Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις (ΑΦΑ) των τραπεζών, των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και προβλέπεται ότι, για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, όπως αυτό προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή (σήμερα 29%) και του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015 (26%), τα εν λόγω νομικά πρόσωπα καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσια προμήθεια.
Η προμήθεια αυτή (ο τρόπος υπολογισμού της οποίας προσδιορίζεται) καταβάλλεται εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους, για όσο χρονικό
διάστημα ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα υπόχρεα πρόσωπα είναι μεγαλύτερος του 26%, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά την πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω, η προμήθεια καταβάλλεται έως τις 30.6.2017.  
(άρθρο 82) 
19. Συμπληρώνονται - τροποποιούνται οι διατάξεις για τις προϋποθέσεις κ.λπ. παροχής και λειτουργίας βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου και προβλέπονται κατά βάση τα εξής:
Σε περίπτωση παροχής από την ανωτέρω μορφή μίσθωσης και άλλων υπηρεσιών, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, το εισόδημα που αποκτάται, λογίζεται, για τα φυσικά πρόσωπα, ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-2017 και εφεξής.
θεσπίζονται πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, μη υποβολής, ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής.         
(άρθρα  83-84) 
20. Τέλος όσον αφορά  τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών
Ορίζεται ότι, από 1.1.2018 και μετά, τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες αφενός και όσους υπάγονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ αφετέρου, υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. 
Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.
(άρθρο 58)
 Δείτε το πολυνομοσχέδιο
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM0VRSXBYMHF6UlU/view?usp=sharing
Δείτε την αιτιολογική έκθεση
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVFppeFI2dktYczA/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *