Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

OI 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1

0I 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙ
 Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές στο έντυπο ΕΙ  επικεντρώνονται στα εξής σημεία:  
Πίνακας 2: Πληροφοριακά στοιχεία
1 Νέος κωδικός 021-022. Συμπληρώνεται από όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριό­τητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.
2 Νέος κωδικός 037-038: Συμπληρώ­νεται από τους κατ' επάγγελμα αγρότες. Οι αγρότες, θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών -συνταξιούχων και συνεπώς δι­καιούνται το έμμεσο αφορολόγητο των 8.636 - 9.545 ευρώ ενώ σε εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ επιβάλλεται και η ειδική εισφο­ρά αλληλεγγύης. Η αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ, κα­ταργήθηκε και πρακτικά, οι αλλαγές αυτές θα φέρουν επιβαρύνσεις για αγρότες με φο­ρολογητέο εισόδημα πάνω από 21.500 ευρώ ενώ σε χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια προκύπτουν ελαφρύνσεις. 
3 Νέος κωδικός 011-012: Αφορά βουλευ­τές και ευρωβουλευτές που διαθέτουν ποσά της αποζημίωσης ή των συντάξεων στα κόμματα ή σε συνασπισμούς κομμάτων. 
4 Καταργήθηκε ο κωδικός 007-008: Τον συμπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. 
5 Καταργήθηκε ο κωδικός 011-012: Αφο­ρούσε όσους επιβαρύνονταν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήμα­τος (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί, γενικοί γραμματείς). 
Πίνακας 4: Φορολογούμενα εισοδήματα και μειώσεις 
6 Νέος κωδκός 395-396: Δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξι­οδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. 
7 Κωδικός 111-112: Στον κωδικό αυτό, οι φορολογούμενοι θα συμπληρώσουν το ακαθάριστο εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων. 
8 Νέος κωδικός 115-116: Θα συμπληρω­θεί από τους φορολογούμενους που το 2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση γαι­ών - γης. 
Πίνακας 6: Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία-Ποσά που μειώνουν την ετήσια δαπάνη 
9 Κωδικός 661-662: Ο κωδικός αυτός αφορά όσους εισέπραξαν επιδόματα ανεργίας. Εκτός από το επίδομα ανεργίαςτουΟΑΕΔ περιλαμβάνονται και τα επιδόματα ανερ­γίας που χορηγούν το ΓΕΝΕ (Ταμείο ναυτι­κών) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ταμείο δημοσιο­γράφων). Σημειώνεται ότι τα επιδόματα α­νεργίας που καταβάλλονται στους δικαιού­χους δεν φορολογούνται, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου δεν υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ. 
10 Νέος κωδκός 421-422: Στον κωδικό αυτό θα συμπληρωθούν τα ενοίκια που κατα­βάλλονται σε Ιερές Μονές Αγίου Όρους. 
11 Νέος κωδκός 055 - 056: O κωδικός αυτός ενδιαφέρει όσους χρηματοδότησαν το 2016 πολιτικό κόμμα ή συνασπισμό. Στην πε­ρίπτωση αυτή, η ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου. 
12 Νέος κωδικός 057 -058: Θα συμπλη­ρωθεί από όσους έχουν χρηματοδοτήσει υπο­ψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου. Στην περίπτωση αυτή, η ιδιωτική χρημα­τοδότηση μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ εκ­πίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φο­ρολογούμενου.
 πηγή ημερήσια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *