Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή τροπολογία  στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις " με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις  στον  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ ν. 4172/2013) σχετικά με τις τράπεζες, τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
 Ειδικότερα,
 1. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 27 και πλέον εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω νομικών προσώπων η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου όχι μόνο από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 (χρέη μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών)που ισχύει και σήμερα αλλά και: α) από τη διαγραφή χρεών κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (για υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα), ή ως αποτέλεσμα οριστικής διαγραφής ή συμφωνίας ρύθμισης χρεών των οφειλετών δανείων ή πιστώσεων και β) την μεταβίβαση δανείων ή πιστώσεων κατά τα οριζόμενα.
Η ανωτέρω χρεωστική διαφορά εκπίπτει πλέον σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις (αντί των 15 που ίσχυε για τη χρεωστική διαφορά του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 ή του γενικού κανόνα μεταφοράς της ζημίας προς συμψηφισμό με κέρδη για τα επόμενα πέντε έτη).
Το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς δεν θα υπερβαίνει το ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου που έχουν λογισθεί έως 30.6.2015 για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «Αναβαλλόμενη Φορολογικής Απαίτηση» (ΑΦΑ).
2. Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 27Α, σχετικά με τις ΑΦΑ των εν λόγω νομικών προσώπων που δύναται να μετατραπούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις αυτών κατά του Δημοσίου, υπό τις οριζόμενες στο ίδιο άρθρο προϋποθέσεις.
α) Προστίθενται στις ΑΦΑ και αυτές που αφορούν στις προσωρινές διαφορές από την προαναφερόμενη χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου.
β) Τίθεται ως πλαφόν του φορολογικού συντελεστή, που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ΑΦΑ, αυτός που ίσχυε για το φορολογικό έτος 2015 (δηλ. εφαρμόζεται ο εκάστοτε φορολογικός συντελεστής εφόσον όμως δεν υπερβαίνει το 29%).
γ) Το συνολικό ποσό των ΑΦΑ τόσο από την χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου (δηλ. την πραγματοποιηθείσα ζημία κατά το μέρος που δεν έχει αποσβεσθεί φορολογικά) όσο και από συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό ποσό φόρου που αναλογεί στις προσωρινές διαφορές από συσσωρευμένες προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημιές λόγω πιστωτικού κινδύνου, που είχαν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015 (δηλ. το ανώτατο ύψος ΑΦΑ που ισχύει και σήμερα), αφού αφαιρεθούν:
τυχόν ποσό οριστικής κι εκκαθαρισμένης απαίτησης, το οποίο προέκυψε σε περίπτωση λογιστικής ζημίας χρήσης από μετατροπή ΑΦΑ και το οποίο αφορά στις ανωτέρω συσσωρευμένες προβλέψεις,
το ποσό του φόρου που αναλογεί σε τυχόν μεταγενέστερες ειδικές φορολογικές προβλέψεις οι οποίες αφορούν στις ανωτέρω συσσωρευμένες προβλέψεις και
το ποσό του φόρου που αναλογεί στις ετήσιες αποσβέσεις της χρεωστικής διαφοράς λόγω πιστωτικού κινδύνου, εφόσον και κατά το μέρος που η χρεωστική διαφορά αντιστοιχίζεται με τις ανωτέρω προβλέψεις και λοιπές εν γένει ζημίες λόγω πιστωτικού κινδύνου.
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRnZXbDV2UHZtb2M/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *