Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

Με  τροπολογία που κατατέθηκε  στη Βουλή  στο σχέδιο νόμου με θέμα " «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων,[...]
 μετατίθεται για 6 μήνες, δηλαδή από 1η Απριλίου 2017 (αντί για 1η Οκτωβρίου 2016) η εφαρμογή της διαδικασίας της απευθείας τιμολόγησης των διαφημιζομένων από τα ΜΜΕ. Συνεπώς μέχρι 31/3/2017 θα εξακολουθήσει  να ισχύει η σημερινή διαδικασία να τιμολογούν δηλαδή τα ΜΜΕ τις διαφημιστικές (όταν μεσολαβούν) και εν συνεχεία  οι διαφημιστικές τους διαφημιζόμενους.
Δείτε την διάταξη του νόμου
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α' 159), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (Α' 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο Ν. 4366/2016 (Α' 18) και με το άρθρο 63 Ν.4409/2016 (Α' 136) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 01.04.2017 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση από την παραπάνω διάταξη επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 31.03.2017, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι:
(i) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και
(ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30.06.2017,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 31.03.2017.
[...]
Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ', ε' και στ' του άρθρου πέμπτου του Ν.4279/2014 (Α'158), όπως ισχύει, αρχίζει από 1.4.2017».
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMkp2WFRtVFBKRE0/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *