Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π.1963/2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1963 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ 01.01.2014, με το σωρευμένο ποσό των αποζημιώσεων βάσει των διατάξεων του νόμου 4308/2014, χρεώνονται τα αποτελέσματα εις νέον με πίστωση του λογαριασμού της πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους.
Μεταγενέστερα, τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημιώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στο σχετικό λογαριασμό στην κατάσταση αποτελεσμάτων και γίνεται προσαρμογή του υπολοίπου της πρόβλεψης με επηρεασμό των αποτελεσμάτων (κέρδος ή ζημία), ώστε το υπόλοιπο της πρόβλεψης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού να εμφανίζει το υπόλοιπο βάσει των προβλέψεων του νόμου.  .....
Δείτε ολόκληρη την 1963/2016 Γωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS1Zya1VpUkl1X1U/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *