Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΗΞΗΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Mε την Α.Π. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ3.11. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση ληφθέντος ασφαλίσματος συνεπεία λήξης ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Γίνεται δεκτό ότι στην περίπτωση ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, των οποίων η διάρκεια πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά, ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια άνω των 15 ετών), έστω κι αν κατά τη λήξη του ομαδικού συνταξιοδοτικού ασφαλιστηρίου οι δικαιούχοι δεν συνταξιοδοτούνται πράγματι από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η καταβολή του ασφαλίσματος δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά και συνεπώς εφαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 1 του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του πενήντα τοις εκατό (50%). 
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 όπως και τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν.2238/1994 διευκρινίζεται ότι συσσωρευθέντα κεφάλαια που επιστρέφονται ως ασφάλισμα στους εργαζόμενους και τα οποία αντιστοιχούν σε ασφάλιστρα που οι ίδιοι είχαν καταβάλει έως 31.12.2013 (δίνοντας εντολή στους εργοδότες τους να τα κρατήσουν από τη μισθοδοσία τους), στα πλαίσια των συμβολαίων αυτών, δεν φορολογούνται, καθόσον έχουν ήδη φορολογηθεί διότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθ.47 του ν.2238/1994 δεν εξέπιπταν από το ακαθάριστο εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *