Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

ΠΟΛ.1149/2016-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

Mε την Πολ.1149/3.10.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3231/7.10.2016 τεύχος Β')  με θέμα " Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β' 18/1997) απόφαση Υπ. Οικονομικών «Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για Τρίτη Χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους - Μέλους" μειώνεται το όριο σε 50€(από 120€)
Ειδικότερα,
 αποφασίζουμε
                                        Άρθρο 1 
Η περίπτωση 3 της παραγράφου Α του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β’ 18/1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 «Η συνολική αξία καθενός φορολογικού στοιχείου του άρθρου 3 περίπτ. β) της παρούσας συμπεριλαμβανομένου και του φόρου, θα υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) ευρώ. Δεν χορηγείται απαλλαγή σε περίπτωση έκδοσης περισσότερων του ενός φορολογικών στοιχείων με αξία έκαστου κατώτερη των πενήντα (50) ευρώ, ακόμα κι αν η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει το κατώτερο όριο των πενήντα (50) ευρώ, είτε αυτά έχουν εκδοθεί από τον ίδιο πωλητή είτε από περισσότερους». 
                                         Άρθρο 2 
Έναρξης ισχύος
 1. Η απόφαση αυτή ισχύει 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016 
                                 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
                                                         Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *