Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Kατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το Νομοσχέδιο  με  θέμα " Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών ....." επέρχονται αλλαγές στον Κ.Φ.Δ, στα  Ε.Λ.Π.,
στο Ειδικό καθεστώς των Αγροτών(αντικαθίσταται το άρθρο 41), και καταργούνται οι εκπτώσεις 50% και 100%  για τον ΕΝΦΙΑ σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ευρώ και 600 ευρώ, αντίστοιχα.
Eιδικότερα.
Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο Μέρος  Γ, Κεφάλαιο Α  Άρθρα 40 έως 50.
Οι κυριότερες φορολογικές αλλαγές που επέρχονται με το νομοσχέδιο αυτό απαριθμούνται παρακάτω.
- Κ.Φ.Δ.
1) Επιμηκύνεται σε 30 ημέρες(από 10 ημέρες) η προθεσμία υποβολής στο Μητρώο των μεταβολών.
2) Παρέχεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να ορίζει εξαιρέσεις από τη χορήγηση ΑΦΜ, σε περιπτώσεις διενέργειας συναλλαγών με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
3) Προστίθεται νέο άρθρο 17Α  που επιβάλλει κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού απορρήτου
4) Επιμηκύνεται η προθεσμία κατάρτησης του Φακέλλου Τεκμηρίωσης και υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα 
έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 30/6 απο 30/4.
(Εφαρμόζεται για φακέλους τεκμηρίωσης που καταρτίζονται για συναλλαγές φορολογικών ετών που αρχίζουν από την 1.1.2015 και μετά).
5) Παρέχεται, και για λόγους εναρμόνισης με τα  Ε.Λ.Π, η δυνατότητα να απαλλάσσονται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, από τις ως άνω υποχρεώσεις, μικρές και πολύ μικρές οντότητες,
6) Επιμηκύνεται  σε 18 μήνες (από 120 ημέρες) ο χρόνος έκδοσης της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, επί αιτήσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης,
7) Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης στην περίπτωση ελέγχου από το γραφείο, να ζητά από το φορολογούμενο την προσκόμιση των βιβλίων, στοιχείων και λογιστικών αρχείων.
8) Ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, στα ηλεκτρονικά αρχεία (βιβλίων και στοιχείων ) ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών.
9) Η είσοδος στην κατοικία του φορολογούμενου για έλεγχο επιτρέπεται  εκτός  της εντολής του αρμοδίου Εισαγγελέα και παρουσία δικαστικού λειτουργού.
10) Ενσωματώνονται στην §1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. παραβάσεις και αντίστοιχα πρόστιμα για τη με οποιοδήποτε τρόπο επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), για την έκδοση στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου ΦΗΜ
ήτοι
"ι) παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών(πρόστιμο 5000€, 10.000€, 20.000€ ανάλογα τον υπαίτιο)
ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές (πρόστιμο 500€)
ιβ) εκδίδει δελτία και αποδείξεις από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.)." (πρόστιμο 500€).
(Εφαρμόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται από την 1.1.2016 και μετά)
11) Ορίζεται
μια σταθερή ημερομηνία ως ημερομηνία έναρξης για την επιβολή των προστίμων και  των τόκων στις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.
12) Επιμηκύνεται σε 60 ημέρες (από 30 ) η προθεσμία  για την υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής για τους κατοίκους εξωτερικού.(ισχύει από 1.1.2016)
(άρθρο 40)
 - Ε.Λ.Π
 Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4308/2014 (περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) κυρίως στα εξής:
13) Επανακαθορίζονται, αφενός τα κριτήρια για την εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω νόμου από τους φορείς του Δημοσίου τομέα (εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και αφετέρου οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εν λόγω φορέων που δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του ν. 4308/2014.
14) Ορίζεται ότι, οι οντότητες (γενικά), που βάσει του ν. 4308/2014 μπορούν να χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα αλλά από άλλο νόμο υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισμού χωρίς τήρηση διπλογραφικού συστήματος, δεν υποχρεούνται από τον ν. 4308/2014 σε εφαρμογή διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.    

(άρθρο 41) 
  Δείτε το σχέδιο Νόμου.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZnZkbV9EamVjbjA/view?usp=sharing
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdkFuX1Zpb3VsS2c/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *