Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Ν.4378/2016-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3 ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8

Με το Ν. 4378/5.4.2016 ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/5.4.2016  τεύχος Α΄ ) με θέμα" Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται  δύο παράγραφοι 1 & 2  με τις οποίες προστίθενται 2  νέοι  §§ στα άρθρα 48 και 72 του Ν.4172/2013.
 1. Στο άρθρο 48 του ν. 4172/2013 (Α'167) προστίθεται νέα παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όσον αφορά στα ενδοομιλικά μερίσματα από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, εφαρμόζονται για διανομές κερδών στον βαθμό που τα εν λόγω κέρδη δεν εκπίπτουν από τη θυγατρική, και δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που τα κέρδη αυτά εκπίπτουν από τη θυγατρική.»
 2. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 40 που έχει ως εξής:
«40. Τα φορολογικά πλεονεκτήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 48 και της παραγράφου 1 του άρθρου 63 δεν παρέχονται σε ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες, έχοντας τεθεί σε εφαρμογή με κύριο σκοπό ή έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που παρακωλύει το αντικείμενο ή τον σκοπό του παρόντος, δεν είναι γνήσιες ως προς όλα τα σχετικά γεγονότα και τις συνθήκες. Μια ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.
Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, μια ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων θεωρείται μη γνήσια στον βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.»
Με το άρθρο 11 συμπληρώνονται διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001), προκειμένου να καθιερωθεί η αναλογική καταβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκαταστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση
 Τέλος με το άρθρο 14 παρατείνεται η απόσυρση μέχρι 31.5.2016.
 Κατεβάστε το Ν.4378/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMVlOUmN1TjBER0U/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *