Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

ΣΛΟΤ : Α.Π.383/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:383 ΕΞ 29.2.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα" ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Για τις επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα δεν προβλέπεται ειδικός χειρισμός. Οι εν λόγω επενδύσεις δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιες από τις κατηγορίες του νόμου που κατ επιλογή της οντότητας επιιτρέπεται να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Συνεπώς, έχει εφαρμογή η γενίκή αρχή του νόμου περί επιμέτρησης στο κόστος κτήσης μείον ζημιών απομείωσης. Αν τα εν λόγω στοιχεία ενταχθούν στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό βάσει του επενδυτικού ορίζοντα της οντότητας, οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται εφόσον είναι μόνιμου χαράκτηρα. 
Σημειώνουμε πάντως ότι είναι δυνατόν το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο να αποτιμάται στην εύλογη αξία του, κατά παρέκκλιση των γενικών αρχών, βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 17 περί εύλογης παρουσίασης. 
Δείτε ολόκληρη την ΓΝΩΜ. Α.Π 383/2016 του ΣΛΟΤ.  
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYVVXVzdEeW5oeDQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *