Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

Κατατέθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Βουλή  με την διαδικασία του κατεπείγοντος το πολυνομοσχέδιο της Συμφωνίας με τους Δανειστές με θέμα " Κύρωση του σχεδίου σύμβασης οικονομικής ενίσχυσης από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης"
Ειδικότερα,
*Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας στα εξής κατά βάση σημεία:
-        μειώνεται, από τα 1.500 Ευρώ σε 1.000 Ευρώ, το κατώτατο όριο του ακατάσχετου μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, και μειώνεται από τα 1.500 Ευρώ στα 1.250 Ευρώ το κατώτατο όριο του ακατάσχετου των καταθέσεων φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό,
-        ορίζεται ποσοστό προσαύξησης (1%) επί του καθυστερούμενου ποσού, για κάθε μήνα καθυστέρησης κατά τη ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου,
-        αναπροσαρμόζεται το ποσοστό προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών οριζόμενο, εφεξής, βάση του ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, αντί οκτώ (8) που είναι σήμερα,
-        ο συντελεστής προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες της παρ.2 του άρθρου 71 του ν.4172/2013, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ορίζεται σε 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1-1-2014 έως και την 31-12- 2014, σε 75% για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1-1-2015 έως και την 31-12-2015, και σε 100% για τα κέρδη που προκύπτουν στα επόμενα φορολογικά έτη,
-        επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, αντί με τόκο που ανέρχεται σε τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες που είναι σήμερα, οι βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης. 
*Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ στα εξής κατά βάση σημεία: 
Στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) εντάσσονται πλέον όλα τα βρώσιμα κρέατα, δηλ. και τα βοοειδή.
Τίθενται προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των μη δημόσιων οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης (με εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης η οποία εξακολουθεί να απαλλάσσεται).
* Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
 Προβλέπεται ο χρόνος πληρωμής των δόσεων ειδικά για το έτος 2015 (από Οκτώβριο 2015 έως Φεβρουάριο 2016).
Καταργείται η απαλλαγή των ακινήτων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) από τον ΕΝΦΙΑ (συνεπώς ο εν λόγω Οργανισμός θα απαλλάσσεται όπως και οι λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μόνο για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποίει ή παραχωρεί δωρεάν στο Ελληνικό Δημόσιο).
Καταργείται η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο (που προβλέπεται για το έτος 2015 και μετά) για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που ιδιοχρησιμοποιούνται από ατομικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
Παρατείνεται και για το έτος 2015 η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% για τα ακίνητα φυσικών προσώπων που ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.
Προβλέπεται ότι, από 01.01.2015 και μετά, υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 27/1975 και τα οριζόμενα πλοία με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Προσαυξάνονται κατά 4% ετησίως και για την πενταετία 2016-2020 (αντίστοιχη ετήσια προσαύξηση ίσχυε έως και το 2015), τα ποσά: αα) του φόρου της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 27/1975 και της εισφοράς του άρθρου 10 του ίδιου νόμου των πλοίων Α' κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία και ββ) της εισφοράς της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 29/1975 των πλοίων ελληνικών συμφερόντων υπό ξένη σημαία, τα οποία είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).
Παρατείνεται και για την τετραετία 2016-2019 η επιβληθείσα από το άρθρο 43 του ν.4111/2013 στις εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 ετήσια εισφορά επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και καθορίζεται η κλίμακα υπολογισμού, 
Αυξάνεται ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ΟΙΕ5ΕΕ) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από τα 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Τα προαναφερόμενα ισχύουν από 01.10.2015 μέχρι και 30.09.2016 ενώ από 01.10.2016 παύει να ισχύει ειδικός συντελεστής για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ϋΙΕδΕΕ) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία (και συνεπώς θα εφαρμόζεται ο συντελεστής που ισχύει γενικά).
Τέλος ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα γίνεται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές(καταργούνται οι ελεγκτές του ν.2190/1920) ενω για τις μικρές  θα είναι προαιρετικός.
Από 1.1.2016 αυξάνεται σε 8.000.000€(από 5.000.000,00) το όριο πάνω απο το οποίο είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές.
 Δείτε το σχέδιο νόμου.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSndWZE9fc1h0eEk/view?usp=sharing (Α΄ΜΕΡΟΣ)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTFRmR3F3TGx6LXM/view?usp=sharing  (Β' ΜΕΡΟΣ)
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQl9FMV9wN0xWNUk/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *