Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

ΣΛΟΤ Α.Π. 1328/2015-«ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΙΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με τον Αριθμ. Πρωτ. 1328 ΕΞ 27.7.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "Κόστος Ιδιοπαραγωγής Παγίου Ζωικού Κεφαλαίου" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Με βάση το άρθρο 37 παράγραφος 2 του νόμου 4308/2014. η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως 7, αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος νόμου.
Στα πλαίσια αυτής της διάταξης η αξία των παγίων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται βάσει του κόστους κτήσης που θα προέκυπτε, αν τα εν λόγω στοιχεία παρακολουθούνταν ανέκαθεν λογιστικά στο κόστος κτήσης.
Συνεπώς η προτεινόμενη από εσάς μεθοδολογία, εφόσον ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα και τα στοιχεία προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία, είναι αποδεκτή αφού ληφθεί υπόψη και ο ορισμός του κόστους κτήσης του νόμου.
Δηλαδή, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα λοιπά έξοδα που ενσωματώνονται στο κόστος κτήσης, όπως αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, μισθοδοσία εργαζομένων και λοιπά έξοδα που πρέπει με αποδεκτή μεθοδολογία, να επιβαρύνουν το κόστος κτήσης.
Για το φορολογικό χειρισμό των ανωτέρω θεμάτων αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
  Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 1328/2015                                                              ,
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQkRnaGhRaUx3TlE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *