Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Δ12Α 1088596 ΕΞ 2014- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ

Με την  Δ.Λ.  Αριθ. Πρωτ: Δ12Α 1088596 ΕΞ /11.6. 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  ¨Φορολογική μεταχείριση εργασιών ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει δωρεάν παραχωρηθεί¨ διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σχετ: Το υπ’ αριθμ 17691/29-4-2014 έγγραφό σας.
Σχετικά με όσα αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4172/2013, ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία θεωρείται, μεταξύ άλλων, το εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Το εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
Όσον αφορά τα θέματα που αφορούν στην υπεραξία από ανέγερση κτίσματος από τον μισθωτή σε έδαφος κυριότητας τρίτου (δεύτερο εδάφιο τηςπαραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013) καθώς και την εισφορά ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 41 και 67Α του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το ν. 4254/2014, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1122/28.4.2014 διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Ειδικά για τον χρόνο απόδοσης του φόρου υπεραξίας του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41, αυτός θα καθορισθεί με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (παρ. 6 άρθρου 67Α).
                                                                 Ο Δ/ντής α/α
                                                                Αργυρώ Γράψα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *