Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦ. Δ.Σ

Με την Πολ.1044/4.3.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οτι μέσα στο έτος 2010 μεγάλος αριθμός ανωνύμων εταιριών διένειμαν κέρδη παρελθουσών χρήσεων ανωνύμων εταιριών με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από σχετική εξουσιοδότηση από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 34 του κ.ν. 2190/1920, προκύπτει καταρχήν, ότι στην περίπτωση που η εξουσιοδότηση ανέφερε ρητά το ύψος του διανεμομένου ποσού, δεν απαιτείται περαιτέρω επανέγκριση της διανομής από νεότερη γενική συνέλευση και ως εκ τούτου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994, όπως ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3842/2010. Δηλαδή, στα διανεμηθέντα κέρδη έπρεπε να παρακρατηθεί φόρος 10% μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ο οποίος και έπρεπε να αποδοθεί στο Δημόσιο το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.
Αντίθετα, στην περίπτωση που με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων δεν ορίσθηκε ρητά το ύψος του διανεμομένου ποσού και απαιτείται, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, έγκριση από νεότερη γενική συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του έτους 2011, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που θα ισχύσουν για τις διανομές κερδών μέσα στο έτος 2011.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1044/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/5d/f8/a3/5df8a30071d874967e749787b28019015e1c15d8/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1044.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *