Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ-ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΙ ΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Με την Πολ.1017/26.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2011."
δίδονται τα ποσά γιά το 2011 για τίς μεταβιβάσεις μεριδίων κ.λ.π για τον υπολογισμό της υπεραξίας (Πολ.1053/2003)
Ειδικότερα,
1.Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13530 ) για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.
Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)και ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ(17589).
Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ. 1200/28.6.2000 εγκύκλιο.
2. To επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανέρχεται σε 4,85% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474886 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.
3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.
Δείτε την Πολ.1017/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/88/80/c0/8880c0b1843a5921d639de58044dd76db58a0dbf/application/pdf/pol1017_20110126.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *